Ettevõtte siseaudit: üks kõigi ja kõik ühe eest!

November 2013

Nagu kolm musketäri, kes pidid hakkama saama ohtude, riskide ja teadmatusega, peavad ka tänapäeva ettevõtted arvestama, et muutuvad ja etteaimamatud turud ning poliitilised regulatsioonid on igapäevane reaalsus. Selles väljakutsete võrgustikus ei saa organisatsioon lubada ühtegi nõrka lüli. Paraku tuleb tõdeda, et paljude ettevõtete siseauditi funktsioon ei pea piisavat tempot ega ole kohanenud muutunud vajadustega. Paljudel organisatsioonidel on tõsised mured siseauditi rolli ja eesmärgi defineerimise ning oodatava väärtusega.

Kui ettevõtete juhtkonnad ja auditi komiteed pole piisavalt nõudlikud siseauditi osas, siis kas see tähendab rahulolu hetkeolukorraga või suutmatust õigeid sihte seada? Või peaks üha etteaimamatute riskide tõttu taotlema siseauditi jõudmaist uuele tasemele senisest olulisemas rollis? Ja kui eesmärgiks on uus tase, siis kas siseauditi funktsioon on selleks teekonnaks valmis?

Rahvusvaheliselt on suurem osa nõukogu liikmetest, tegevjuhtidest ning siseaudiitoritest arvamusel, et nende siseaudit peab jõudma uuele tasemele ja panustama organisatsiooni mõtestatumalt. PwC poolt ligi 1700 vastaja seas läbi viidud globaalne siseauditi funktsiooni uuring näitab, et siseauditi fookus ja sooritus peab selgelt muutuma või vastasel juhul on risk jääda marginaalsesse rolli. Tänase, peamiselt kindlustandva rolli (assurance provider) asemel oodatakse siseauditilt nõuandvaks partneriks (trusted advisor) olemist.

PwC uuring tõi välja kolm peamist takistust, mis ei lase siseauditil organisatsioonile suuremat väärtust luua:

  • Madalad ootused ja erinev ettekujutus väärtusest: ettevõtete juhid hindavad siseauditi tööd palju kõrgemalt kui struktuuriüksuste juhid, mis viitab madalatele ootustele ning siseauditi funktsiooni suhtelisele tähtsusetusele.
  • Vähene võimekus ja kompetentsid: organisatsioonid ise on suutnud tõsta oma taset ja parandanud sooritust üha keerulisemas ärikeskkonnas, ent siseaudit ei suuda sageli selle tempoga kaasa minna. Enam tähelepanu tuleb pöörata olulistele riskidele, joondada oma väärtuspakkumine huvigruppide ootustega, koostada vajadustele vastavate kompetentsidega meeskond, investeerida suhetesse, pakkuda kvaliteetset klienditeenindust, tagada kulusäästlik teenus, kasutada tehnoloogilisi võimalusi, edendada kvaliteedi parandamist ja innovatsiooni. 
  • Ebapiisav mõjusus, eelkõige väljaspool oma traditsioonilist roll: siseaudit peab võtma senisest suuremat vastutust ja olema proaktiivne uutes ja kasvavate riskidega valdkondades nagu näiteks suurte IT-programmide arendamine, uute toodete ja teenuste loomine, investeeringute juhtimine ning äriühendused. Ja kuigi suuremat tähelepanu on uuematele valdkondadele pööratud, siis ei vasta sooritus ja tulemused ootustele.

Kuidas edasi? Nagu musketärid ohuga silmitsi olles, tuleb ka siseauditi eest vastutavatel huvigruppidel seljad vastamisi panna ning vaenlasele vastu astuda. Juhtkond peab siseauditilt rohkem nõudma, auditi komitee peab küsima rohkem küsimusi ning siseaudit pakkuma enamat. Üks kõigi ja kõik ühe eest!