Uued RTJ-id võivad mõjutada ettevõtte finantstulemust

 

Lähenev aastavahetus on enamike raamatupidajate-finantsjuhtide jaoks ka teetähiseks ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel. Seega ongi nüüd sobiv hetk meenutada uusi Raamatupidamistoimkonna juhendeid (RTJ), mis on kohustuslikud küll juba alates 01.01.2013, ent audiitori praktika näitab, et uute juhendite rakendamisega kiputakse ikka jääma pigem viimasele minutile.

Mõju netokasumile ja omakapitalile

Eelnimetatud muudatuste eesmärgiks on raamatupidamise arvestuspõhimõtteid lihtsustada ent nende rakendamisel tuleb pisut vaeva näha, et teha endale hästi selgeks teha nüansid, millel võib olla märkimisväärne mõju ettevõtte netokasumile või omakapitalile.

Kõige olulisemad muudatused puudutavad firmaväärtust, kinnisvarainvesteeringuid, kapitaliseeritud laenukulutusi, sihtfinantseerimist ja äriühendusi.

Firmaväärtusele, mida seni on käsitletud piiramatu elueaga immateriaalsele varana, tuleb nüüdsest määrata kasulik eluiga ning hakata seda amortiseerima. Kui alust eluea määramiseks ei suudeta määrata, tuleb lähtuda perioodist kuni 10 aastat. Muutuse rakendamise võimalusi on mitmeid ja erinevate valikute mõju aastakasumile või omakapitalile tasub kindlasti kaaluda.

Ettevõtted, kes oma laenukulutusi on seni kapitaliseerinud varude ja/või põhivara soetusmaksumusse, peavad edaspidi need kuludesse kandma, mis võib tähendada vähenevat perioodi kasumit.

Sihtfinantseerimise puhul kadus brutomeetodi kasutamise võimalus ning kõik ettevõtted, kes seni erinevaid toetusrahasid bilansist tulusse amortiseerisid, peavad nüüd valikuid kaaluma. Võimalik on üle minna (ka seni lubatud) netomeetodile või võtta kasutusele uus meetod, mille alusel saadud vahendid kajastatakse tuluna sel hetkel kui täidetakse kõik sihtfinantseerimisega kaasnenud tingimused. Mõnel juhul võib selline üleminek tekitada olulisi muutusi perioodi kasumis või omakapitalis.

Äriühenduste ja tütar- ning sidusettevõtete kajastamist reguleerivates standardites on aset leidnud mitmeid muudatusi ning eriti tähelepanelikud peaksid olema konsolideerimisgrupid ning äriühendustega kokku puutunud ettevõtted. Mõned märksõnad oluliselt mõjuga muutunud valdkondadest on ühise kontrolli all toimunud äriühendused, ühisettevõtete proportsionaalne konsolideerimine, investeeringus kontrolli saavutamine või tütarettevõttes kaotamine, sidusettevõtete kajastamine ja tehingud vähemusosalusega.

Tähelepanu kinnisvarainvesteeringutega!

Kõige rohkem diskussioone tekitanud muudatus puudutab kinnisvarainvesteeringute kajastamist. Edaspidi on kohustuslik kajastada need õiglases väärtuses, „kui see on mõistliku kulu ja pingutusega leitav“. Mõistlikkust juhendis piiritletud pole, kuid selle üle otsustamisel on abiks hindamise keerukus, ajamahukus, maksumus, tulemuse usaldusväärsus ning hindamata jätmise potentsiaalne mõju konkreetse ettevõtte majandusaasta kasutajate majandusotsustele.

Juhul kui õiglane väärtus pole mõistliku kulu ja pingutusega leitav, tuleb kinnisvarainvesteering kajastada soetusmaksumuse meetodil, mis oli ka varem kehtinud juhendites teine alternatiiv õiglase väärtuse meetodi kõrval.

Lisaks loetletud muudatustele on uusi juhiseid veel palju ning enne järgmise raamatupidamise aastaaruande koostamist tasub kindlasti end muudatustega kurssi viia. Iga ettevõtte juht võiks kontrollida, kas ta finantsjuht või pearaamatupidaja on oma vastava tegevusplaani juba koostanud. Kehtivad RTJ-id on avaldatud Eesti Raamatupidamise Toimkonna kodulehel.