Töövahendid

Raamatupidamise aastaaruanded
 

Kontroll-lehed
 

 

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 1.1.2013

Kinnituskirjad
 

Nõude ja kohustuse kinnituskirjas on ära toodud ka koht PwC audiitori e-mailiaadressi jaoks. Enne kirjade väljasaatmist arutage palun oma täitevaudiitoriga, millise auditimeeskonna liikme e-mailiaadress sinna lisada.