Töövahendid

Raamatupidamise aastaaruanded


 

Kontroll-lehed


 

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites alates 1.1.2013


 

Kinnituskirjad


Nõude ja kohustuse kinnituskirjas on ära toodud ka koht PwC audiitori e-mailiaadressi jaoks. Enne kirjade väljasaatmist arutage palun oma täitevaudiitoriga, millise auditimeeskonna liikme e-mailiaadress sinna lisada.