Strukturální fondy

View this page in: English

Veřejný sektor má odpovědnost za realizaci agendy EU včetně účinného využívání a rozdělování finančních prostředků EU, a to nejen na úrovni ústředních orgánů státní správy, nýbrž také na úrovni krajských a městských či obecních samospráv. Naši konzultanti mohou přispět k úspěchu takových projektů díky nezávislému pohledu a unikátním odborným znalostem získaným v uplynulých letech zejména při administraci evropského programu CIP EQUAL a provádění auditu připravenosti implementačních struktur pro programové období 2004 - 2006 a 2007 - 2013.


Aktuální výzvy

 • Navržení programu, stanovení časového rámce a nastavení podmínek a hodnotících kritérií.
 • Nastavení řídících a kontrolních mechanismů.
 • Zavedení vnitřního kontrolního systému.
 • Outsourcing vybraných činností (např. žádostí o platbu).
 • Provedení procesně-personálních auditů.
 • Posouzení stávajících systémů a zjištění kritických míst.
 • Optimalizace implementačních systémů.
 • Hodnocení programu, audit programu.
 • Provedení ex-ante nebo interim hodnocení.
 • Realizace veřejné zakázky.
  strukturální fondy

Jak jsme pomohli klientům

 • Pro Ministerstvo financí ČR jsme realizovali audit připravenosti na zpracování agend Strukturálních fondů 2004 - 2006 a pro programové období 2007 - 2013. Projekty zahrnovaly analýzu procesů v řídících orgánech, platebních jednotkách a zprostředkovatelských subjektech a jejich porovnání s relevantními legislativními požadavky Evropské unie a České republiky.
 • Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR jsme vykonali roli Národní podpůrné struktury pro program CIP EQUAL. Projekt zahrnoval poskytování komplexních služeb potřebných pro řádnou administraci programu financovaného z evropských prostředků.
 • Pro Asociaci krajů ČR jsme provedli nezávislé odborné posouzení a identifikaci problémových míst v rámci procesu tvorby kompletní struktury a systému implementace regionálních operačních programů pro období 2007 - 2013.
 • Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pomáháme s vyřizováním žádostí o platbu v rámci programu OPPP.
 • Pro implementační struktury jsme realizovali řadu dalších projektů zaměřených na nastavení systému řízení a kontroly včetně návrhů na zefektivnění stávajících postupů.