Největší světoví inovátoři očekávají během pěti let nárůst příjmů o 250 miliard dolarů

Dle studie PwC se inovace staly klíčem k budoucímu růstu firem

 

21. listopadu 2013 – Největší inovátorské společnosti světa očekávají díky svému strategickému přístupu k novým nápadům navýšení příjmů přes 250 miliard dolarů. To znamená více než 60% kumulovaný růst v příštích pěti letech. Studie PwC, Breakthrough Innovation and Growth (Průlomová inovace a růst), odhalila přímou závislost mezi schopností inovovat a nadprůměrným růstem tržeb. Podle studie 20 % největších inovátorských společností očekává, že v příštích 5 letech porostou oproti světovému průměru dvojnásobně a oproti společnostem s nízkou aktivitou v oblasti inovací dokonce trojnásobně.

Inovace se ve společnostech postupně přesouvají z oblasti produktů a služeb do vylepšování podnikatelských modelů, operačních systémů či vztahů s klienty.

Patrik Horný
   
   
 

Nejvýznamnějším zdrojem růstu se ještě před pěti lety zdála být pro téměř každou společnost expanze do Číny. V následujících pěti letech budou takovouto příležitostí právě inovace.

Patrik Horný
partner v oddělení Transformace PwC ČR

   

Zatímco v minulosti byly inovace doménou vyspělých států a sektoru spotřebního zboží, nyní se staly klíčem k růstu ve všech oblastech bez ohledu odvětví nebo geografickou polohu. Největší inovátoři pocházejí z širokého spektra oborů – od zdravotnictví přes automobilový průmysl k finančním službám, ale také z mnoha regionů – od Indie přes Nizozemsko až po Brazílii.

„Společnosti musí být připraveny pružně reagovat na výzvy svých konkurentů, kteří jsou v inovacích zkušenější. Pouze strategickým plánováním inovací si mohou firmy udržet svou konkurenční pozici, nebo si ji dokonce zlepšit,“ dodal Patrik Horný.

 

Inovace není náhoda

Samotná myšlenka ještě není zárukou úspěchu. Cesta k němu vede přes kvalitní strategické plánování. Téměř 80 % největších inovátorů uvedlo, že uspěli díky vhodně zvolené inovační strategii.

Nejúspěšnější společnosti řídí inovace stejně jako jakýkoliv jiný proces ve firmě. Pouze jedna z pěti nejvíce inovativních firem popsala svůj přístup k inovacím jako neformální. Naopak u nejméně inovativních společností je tento přístup běžný u jedné třetiny firem. Manažeři nejúspěšnějších podniků taktéž uvedli, že věnují inovacím více času a jsou podporováni vrcholovým managementem.

 

Inovace v kostce

Nejzásadnější rozdíly mezi nejvíce a nejméně inovativními společnostmi jsou:

  • Největší inovátoři předvídají 62% růst příjmů v příštích pěti letech, v porovnání s 20% očekávaným růstem u nejméně inovativních společností.
  • Předpoklad růstu celkových tržeb největších inovátorů v příštích pěti letech je 252 miliard dolarů, zatímco u nejméně inovativních společností je to pouze 93 miliard dolarů.
  • Dvě třetiny nejvíce inovativních společností chápou inovace jako nutnost pro udržení své konkurenční pozice. U nejméně inovativních firem takto k inovacím přistupuje pouze 19 % společností.
  • Téměř 80 % největších inovátorů uvedlo, že mají jasně definovanou inovační strategii, ve srovnání se 47 % u nejméně inovativních společností.
  • Nejvíce inovativní společnosti mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že přijdou s průlomovou inovací.
  • Největší inovátoři častěji spolupracují při výzkumu a vývoji s jinými firmami (13 %), oproti nejméně inovativním společnostem (7 %).
  • Top inovátoři využívají při externí spolupráci ve větší míře sociální média (67 %), než je tomu u méně inovativních firem (39 %).
  • Významní inovátoři řídí v pouhých 21 % inovace neformálním způsobem (oproti 32 % u méně inovativních společností).

 

Konec

 

O Breakthrough Innovation and Growth

PwC se dotazovalo 1757 řídících pracovníků firem, kteří jsou odpovědni za dohled nad inovacemi v rámci svých společností. Výzkum probíhal ve více než 25 zemích a 30 odvětvích. Studie je tak největším a nejkomplexnějším průzkumem mezi vrcholovým managementem, která zkoumá inovace z globální perspektivy.

Zpráva zahrnuje komentáře a případové studie, které vznikly na základě hloubkových rozhovorů řízených na stejném vzorku řídících pracovníku s PwC’s Global Innovation Leaders. Tyto výstupy jsou shrnuty v Innovation Blueprint a popsány ve 3. kapitole reportu. Výzkum provedla společnost PwC ve spolupráci s konzultanty Meridian West.

 

O PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 195 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů.

Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure.

Další tiskové zprávy, publikace a studie vydané PwC a články našich odborníků naleznete na www.pwc.cz/czpress.