Otevřené semináře IFRS

View this page in: English IFRS

Od našich klientů víme, že mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) jsou pro mnohé firmy i finanční odborníky tvrdým oříškem. Proto jsme se rozhodli podělit se s vámi o naše rozsáhlé praktické zkušenosti a znalosti.

 

O seminářích IFRS

Spolu s našimi odborníky jsme připravili řadu otevřených seminářů zaměřených na aktuální problematiku a vývoj v oblasti IFRS. Cílem těchto školení je poskytovat praktické a zajímavé informace za využití mnoha případových studií a příkladů použití IFRS v praxi, díky nimž lépe porozumíte celé problematice.

 

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou zacíleny na zaměstnance z oboru účetnictví nebo financí, kteří se při své praxi setkávají s touto problematikou.

 

Výhody našich seminářů

 • Účastníci školení získají čerstvé informace o aktuálním vývoji v IFRS.
 • Naši lektoři disponují jednak znalostí IFRS, ale i rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi - mohou vám tedy předat nejen teoretický výklad IFRS, ale také mnoho cenných rad pro jejich využití v každodenní praxi.
 • Všechna školení jsou maximálně interaktivní a zahrnují praktické příklady i zajímavé případové studie.

 

Termíny & podrobnosti

22. září 2015
Finanční nástroje
Datum 22. září 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru.

 • IAS 32 finanční nástroje: vykazování
 • IAS 39 finanční nástroje: účtování a oceňování
 • IFRS 7 finanční nástroje: zveřejňování
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
30. září 2015
Zajišťovací účetnictví
Datum 30. září 2015
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentanci, posouzení účinnosti zajištění atp.), a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

 • Základy zajišťovacího účetnictví
 • Praktické využití zajišťovacího účetnictví
 • Požadavky na zveřejňování informací
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
19. října 2015
Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS
Datum 19. října 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod, apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
22. října 2015
Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou
Datum 22. října 2015
Čas 9:00 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.), a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
19. listopadu 2015
IFRS - aktuality pro rok 2015
Datum 19. listopadu 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2015 a poskytne souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2016 a později (například nový standard na výnosy). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. O přesné náplni kurzu vás budeme informovat v letních měsících.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
25. listopadu 2015
Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko
Datum 25. listopadu 2015
Čas 8:30 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části Vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne Vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář Vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně. Během semináře Vás upozorníme na rozdíly při výpočtu odložené daně dle českého účetnictví a IFRS.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
30. listopadu 2015
Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení
Datum 30. listopadu 2015
Čas 9:00 - 13:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
15. prosince 2015
Účetní závěrka za rok 2015 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií
Datum 15. prosince 2015
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2015. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2015 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz Vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména Vám pomůže jim porozumět.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3, a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici, a podobně). Na závěr školení Vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Konsolidace - složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Vykazování výnosů dle IFRS (IAS 18 a IAS 11) a představení nového standardu IFRS 15
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář Vám přináší praktické příklady vykazování výnosů dle standardů IAS 18 (Výnosy) a IAS 11 (Smlouvy o zhotovení) s důrazem na oblasti účtování slev, zvýhodnění a speciálních akcí, věrnostních programů, vícesložkových smluv a dlouhodobých projektů s více fázemi (aplikaci rozeznání výnosů dle procenta dokončenosti). Seminář dále v kostce představí nový standard na účtování výnosů IFRS 15 platný od 1. 1. 2017.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Účtování leasingů a nájmů dle IFRS a českých účetních standardů, dopad plánované novely IAS 17
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 17:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Seminář se věnuje účtování operativního a finančního leasingu (nájmu) dle IAS 17. První část semináře Vás seznámí se základními principy a souvisejícími účetními zápisy účtování finančního a operativního pronájmu na straně nájemce i pronajímatele dle CZ GAAP i IFRS. Názorný příklad Vás seznámí s nutnými úpravami při převodu CZ GAAP na IFRS. Druhá část se věnuje složitějším oblastem, jako jsou smlouvy o prodeji a zpětném nájmu, identifikace smluv, které jsou svou podstatou nájemní, apod. Důležité je také shrnutí plánované novely standardu IAS 17, která je podstatnou změnu v účtování oproti současné praxi.
Cena: 6 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
CZ GAAP Program
Datum dle domluvy
Čas 9:00 - 16:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Program na míru zahrnuje teoretické základy a nejdůležitější úpravy českých účetních standardů, které mají vliv na rozvahu a výsledovku, stejně jako podrobné odkazy na příslušné daňové zákony. Dostatečný prostor je také věnován aktuálním tématům a problematice, s níž se účastníci kurzu setkávají ve své každodenní praxi.
Mám zájem
IFRS 9 - aktuální změny
Datum bude upřesněno
Čas 9.00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk čeština
Získáte CPD bodů získáte 8 CPD bodů
Tento mimořádný seminář je určen pro účetní, finanční a bankovní odborníky z finančních institucí, hlavní účetní společností a odborníky z oddělení treasury, kteří se v současnosti zabývají IAS 39 a k rozhodnutí o zavedení a přípravě na tyto komplikované změny potřebují znalost aktuální úpravy v této komplexní oblasti.
Cena: 3 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Základy SK GAAP, rozdíly oproti CZ GAAP a příprava finančních výkazů
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:30 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk slovenština
Získáte CPD bodů získáte 4 CPD body
Účast na semináři vám pomůže získat přehled o standardech SK GAAP a hlavních rozdílech oproti CZ GAAP a porozumět specifikům roční účetní závěrky podle SK GAAP. Získáte informace o novinkách, které přináší legislativní změny účinné od roku 2013 a 2014 a osvojíte si principy zaúčtování daně z příjmů právnických osob podle SK GAAP.
Cena: 4 900,- Kč + DPH
 
Mám zájem
Představení nového standardu IFRS 15
Datum bude upřesněno
Čas 9:00 - 12:00 hod.
Místo prostory PwC, City Green Court, Hvězdova 1734/2c, Praha 4
Jazyk angličtina
Získáte CPD bodů získáte 3 CPD body
Seminář vám představí nový standard IFRS 15 a bude se zabývat následujícími tématy:
 • Rozsah IFRS 15 a přehled hlavních rozdílů mezi IFRS 15 a IAS 18,
 • představení pětikrokového přístupu k účtování výnosů,
 • další aspekty ovlivňující rozeznání výnosů (změny uzavřených smluv, smluvní náklady, náklady na získávání zákazníků, požadavky na zveřejnění informací v příloze k účetní závěrce),
 • dopady změn napříč společností,
 • specifické příklady pro daná odvětví (telekomunikační sektor, automobilový průmysl, farmaceutický sektor a technologie).
Cena: 2 990,- Kč + DPH
 
 

Akademie: Registrace