Otevřené semináře IFRS

View this page in: English

Od našich klientů víme, že mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) jsou pro mnohé firmy i finanční odborníky tvrdým oříškem. Proto jsme se rozhodli podělit se s vámi o naše rozsáhlé praktické zkušenosti a znalosti.

 

O seminářích IFRS

Otevřené semináře IFRS - obrázek

Spolu s našimi odborníky jsme připravili řadu otevřených seminářů zaměřených na aktuální problematiku a vývoj v oblasti IFRS. Cílem těchto školení je poskytovat praktické a zajímavé informace za využití mnoha případových studií a příkladů použití IFRS v praxi, díky nimž lépe porozumíte celé problematice.

 

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou zacíleny na zaměstnance z oboru účetnictví nebo financí, kteří se při své praxi setkávají s touto problematikou.

 

Výhody našich seminářů

  • Účastníci školení získají čerstvé informace o aktuálním vývoji v IFRS.
  • Naši lektoři disponují jednak znalostí IFRS, ale i rozsáhlými pedagogickými zkušenostmi – mohou vám tedy předat nejen teoretický výklad IFRS, ale také mnoho cenných rad pro jejich využití v každodenní praxi. 
  • Všechna školení jsou maximálně interaktivní a zahrnují praktické příklady i zajímavé případové studie.

 

Termíny & podrobnosti

IFRS 16 – účtování leasingů – nový standard platný od 1. 1. 2019

18. DUBNA | Tento seminář vám představí zásadní změnu v účtování operativních leasingů, které budou u nájemce nově rozeznávány na rozvaze. Během semináře společně projdeme vybrané příklady výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu. Budeme se zabývat specifickými ustanoveními smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a změnami smluv a jejich dopady na výši aktiv a závazků. Také řekneme co dělat v den D tedy den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Dále také upozorníme na dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy.

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

24. DUBNA | Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

IFRS 15 – vykazování výnosů

27. DUBNA | S účinností od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nový standard IFRS 15, který nahradí všechny stávající mezinárodní i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů a přináší významnou změnu v jejich účtování. Standard ovlivní účtování velkého počtu smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Během workshopu vás naši lektoři seznámí s praktickými příklady, kde dojde k odlišnému vykazování výnosů, než jsme byli zvyklí doposud. Příklady jsou vhodné jak pro aplikaci ve společnostech, které připravují svoji vlastní účetní závěrku podle IFRS, tak pro společnosti, které pro skupinu sestavují konsolidační balíčky.

Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení

19 KVĚTNA | Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.

Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS

25. KVĚTNA | První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména vám pomůže jim porozumět.

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům

BUDE UPŘESNĚNO | Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.

Zajišťovací účetnictví

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentaci, posouzení účinnosti zajištění atp.) a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

IFRS 9

BUDE UPŘESNĚNO |Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně a také povinným zveřejněním v IFRS účetní závěrce.

Finanční nástroje

BUDE UPŘESNĚNO | Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru: IAS 32 finanční nástroje (vykazování), IAS 39 finanční nástroje (účtování a oceňování) a IFRS 7 finanční nástroje (zveřejňování).

IFRS – aktuality pro rok 2016

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později (například nový standard na výnosy a na leasingy, dopad změn IFRS 9 pro opravné položky k pohledávkám, novelizace IAS 1 nebo IAS 12 - daně). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. Tento rok se budeme věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici a podobně). Na závěr školení vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou

BUDE UPŘESNĚNO | Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.) a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.

Všechny termíny