Udržitelné podnikání

View this page in: English

Společenská odpovědnost podniků (CSR) a principy udržitelnosti ovlivňují způsob podnikání a výsledky stale většího počtu organizací, a to bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví ekonomiky, v němž působí.

Lídři na trhu, kteří se již principy trvale udržitelného rozvoje řídí, zohledňují ve své obchodní strategii různé sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Dokáží řídit svou obchodní činnost tak, aby nejen přinášela zisk majitelům či akcionářům organizace, ale aby byly prospěšná i pro společnost jako takovou. Úspěšnost tohoto přístupu vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi klíčovými zainteresovanými stranami – dodavateli, odběrateli, zaměstnanci, akcionáři, vládou a dalšími. 

 

PwC poskytuje své služby společnostem, které chtějí

  • vytvořit či dále rozvinout svou strategii udržitelnosti v úzké vazbě na jejich obchodní činnost a výsledky
  • posílit svou schopnost vytvářet dlouhodobou hodnotu pro akcionáře a další zainteresované strany
  • analyzovat slabé a silné stránky a identifikovat oblasti, které představují nové příležitosti či významná rizika
  • zvýšit provozní efektivitu a omezit negativní dopady podnikání na životní prostředí
  • zlepšit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými subjekty
  • měřit a reportovat aktivity v oblasti udržitelnosti

 

Ptát se, proč podnikat odpovědně, je totéž jako ptát se, jak může společnost být úspěšnější a zvýšit zisk. Společnosti, které se konceptem udržitelnosti řídí, potvrzují pozitivní dopady na své podnikání. Nikdo nepodniká v izolaci. Být dobrým občanem, jednat odpovědně vůči životnímu prostředí a komunitě, v níž působím - tyto hodnoty jsou pro obchodní partnery, zaměstnance, spotřebitele a další zainteresované strany čím dál důležitější.
Chris Skirrow, partner v oddělení Auditorských služeb, PwC Česká republika

 

Generální ředitelé globálních firem si uvědomují, že udržitelný obchodní růst si vyžaduje úzkou spolupráci s místním obyvatelstvem, vládami a obchodními partnery. Tento trend již pozorujeme i v České republice.
Jiří Zouhar, partner v oddělení Auditorských služeb, PwC Česká republika