Kontrola a výkon

View this page in: English
Ikona - Kontrola a výkon

Optimalizace podnikových kontrol

Zvyšující se komplexita prostředí a rostoucí regulace v kombinaci s tržními stimuly jako je rychlý technologický pokrok a důraz na provozní efektivitu nutí mnoho firem k neustálému sebezlepšování. Prezentace výsledků pak vyžaduje stále větší kvalitu, transparentnost, jistotu a reporting pro mnohem více aktivit, a to v neustále se zvětšujícím detailu.


Když k tomuto přidáme současný trend „být globální“, „být zelený“ a rostoucí potřebu začleňovat sdílené služby jako off-shoring a outsourcing řešení do firemních kultur, je zřejmé, proč firmy rozšiřují řízení rizika i za hranicemi rizik standardního finančního výkaznictví a pojišťování. Podporujeme je prostřednictvím integrovaných řešení a služeb. Naši odborníci z oddělení řízení rizik mají hluboké znalosti jednotlivých odvětví (včetně znalosti finančního a veřejného sektoru) a znalosti v oblasti technologií, podnikových procesů a regulovaných prostředí.

Provádíme prověrky, hodnocení, dokumentaci, testování a vykazování v současném komplexním prostředí finančních, provozních, regulatorních a IT kontrol. Naším cílem je poskytnout klientům přidanou hodnotu prostřednictvím zlepšování procesů a výkonnosti zaměřujících se na výsledky, pomocí následujících služeb:

  • vytváření, dokumentace nebo testování interního kontrolního prostředí
  • posouzení vnitřního kontrolního prostředí, taktéž prostřednictvím globálně uznávaného integrovaného rámce pro vnitřní kontroly - COSO
  • poradenství v oblasti optimalizace firemních procesů a kontrolního prostředí
  • řízení projektů a audit kvality projektů
  • zajištění souladu s právními předpisy
  • pomoc při přípravě společnosti pro implementaci standardů Sarbanes – Oxley, ISO27000, COBIT a dalších, testování souladu s těmito standardy
  • přezkoumání rizik spojených se smlouvami se subdodavateli a dodržování jejich podmínek
  • příprava reportů a certifikace dle standardů ISAE3402 a SSAE16 (dříve SAS70)
  • příprava reportů a certifikace podle ISRS, ISAE3000, SOC2, SOC3 a dalších standardů
  • „revenue assurance“, včetně identifikace úniku v tocích výnosů nebo toků, které nedosahují očekávaných obchodních výsledků