Průzkumy mínění zaměstnanců

View this page in: English

Náš přístup v oblasti průzkumů mínění zaměstnanců zahrnuje následující kroky:

  • analýzu toho, „co“ chce společnost zjistit a „proč“
  • přípravu průzkumu – stanovení cílů a oblastí pro šetření ve spolupráci s vedením společnosti
  • přípravu dotazníků – stanovení formy šetření (tištěný nebo on-line dotazník, interview), formulace otázek
  • komunikaci – asistence s přípravou a realizací komunikačního plánu s cílem podpořit návratnost dotazníků a zajistit kvalitu výstupů včetně informování zaměstnanců společnosti na všech úrovních
  • sběr dat – rozeslání a sběr dotazníků
  • analýzu a zpracování dat – statistické zpracování dat za využití nejnovějších technologií a kvalitativních a kvantitativních metod analýzy
  • přípravu závěrečné zprávy a doporučení, prezentaci výsledků – závěrečná zpráva obsahuje statistiky ke každé otázce, srovnání jednotlivých oddělení, porovnání s tzv. nejlepší praxí na trhu, identifikaci silných a slabých stránek a doporučení pro zlepšení
  • přípravu akčního plánu, zavádění změn – podpora při přípravě akčního plánu na základě zkušeností z předchozích projektů
  • vyhodnocení účinnosti změn – pravidelné opakování průzkumů každých 12–18 měsíců umožní vyhodnotit účinnost zaváděných změn a sledovat změny firemní kultury