Hodnocení pracovních pozic

View this page in: English

Mezinárodní metodika hodnocení pracovních pozic - IFA (Integrated Factors Analysis - Integrovaná faktorová analýza) se osvědčila jako vhodný nástroj pro snadné strukturování pozic a mzdových tříd. Hodnocení metodou IFA nabízí univerzální řešení pro různé druhy pracovních pozic u organizací všech typů a velikostí.

IFA posuzuje pracovní pozice podle čtyř základních komponentů, které se dále dělí do dvanácti subkomponentů (např. komponent "odbornost" se dělí na subkomponenty „kvalifikace", „komunikace", „improvizace" atd.).


Tyto čtyři základní komponenty jsou:

  • odbornost
  • samostatnost
  • odpovědnost
  • náročné pracovní podmínky

Pro zařazení pracovních pozic do určité skupiny se zvažují jednotlivé subkomponenty, kterým je přiřazeno bodové ohodnocení. Souhrnné výsledky pro jednotlivé pracovní pozice vycházejí ze součtu těchto ohodnocení. Poté je využito metody JOSS (Job Sizing Scale - Škála bodového hodnocení pracovních pozic), která umožňuje přesné umístění pracovních pozic v rámci dané organizační struktury.