Strategické poradenství

View this page in: English

Strategické poradenství pomáhá korporátním a private equity investorům vytvářet a revidovat obchodní plány firem pomocí přesných analýz tržního prostředí, konkurenčního prostředí a schopností firmy.

 

Obchodní a podnikové strategie 

Pomáháme našim klientům zhodnotit strategické možnosti, které zvýší zisky jejich firem. Nabízíme podporu a praktická řešení pro dosažení  růstu obratu. Umíme spojit strategický náhled s exaktní analýzou a detailní znalostí průmyslových odvětví. Využíváme globální perspektivy znalostí naší celosvětové sítě technických specialistů a odborníků zaměřených na jednotlivá průmyslová odvětví v kombinaci se znalostí místního prostředí a lokálních informačních zdrojů.

Naše expertiza a přístup

Poskytujeme poradenské služby klientům z řad korporací a umíme pokrýt všechny aspekty tvorby jejich firemní strategie:

 • Rozumíme problémům daného odvětví a obchodním příležitostem, na které se společnost musí zaměřit, aby zvýšila ziskovost
 • Umíme vytvořit varianty obchodních modelů pro fungování na trhu, diferenciaci nabídek pro zákazníky a nastavení provozních modelů
 • Navrhujeme možné změny organizace od organizační struktury přes procesy, lidské zdroje a firemní kulturu

Naši asistenci při hledání odpovědí na strategické otázky lze rozdělit do čtyř hlavních oblastí:

 1. strategické plánování
 2. vstup na trh a vyhledávání akvizičních příležitostí
 3. zhodnocení a přizpůsobení nabídky produktů a služeb pro zákazníky, změny provozního modelu
 4. strategická analýza pozice společnosti v dodavatelském řetězci

 

V těchto čtyřech hlavních oblastech poskytujeme následující poradenství:

 

1. Strategické plánování  

 • Identifikujeme strategické příležitosti pro zvyšování zisku pomocí detailních analýz relevantního tržního prostředí, konkurenčního prostředí a interních firemních kapacit
 • Formulujeme, plánujeme a monitorujeme strategické iniciativy podporující růst firmy
 • Asistujeme při hledáním odpovědí na následující otázky:

Jaké jsou klíčové strategické příležitosti pro moji firmu?

-  Jaký budoucí vývoj v rámci tržního a konkurenčního prostředí očekávám?
-  Jak mohu uvedené příležitosti kvantifikovat (měřit jejich ziskovost)?

Jak mohu nejvhodněji vést firmu v období hospodářského poklesu?

- Jaký bude vliv hospodářského poklesu na náš trh?
- Jak mohu snížit rizika, kterým je moje firma vystavena?  

 

2. Vstup na trh a vyhledávání akvizičních příležitostí 

 • Podpoříme vás při rozhodování týkajícího se zhodnocení nových trhů pomocí revize tržní velikosti, růstového potenciálu, regulatorního a konkurenčního prostředí
 • Kvantifikujeme potenciální obchodní příležitosti (měřením jejich ziskovosti), pomáháme s provozním plánováním a výběrem obchodních modelů vhodných pro vstup na nové trhy
 • Identifikujeme a hodnotíme akviziční cíle a joint-venture partnerů, identifikujeme synergie
 • Detailně posuzujeme pozice akvizičních cílů na trhu (jejich produkty, interní schopnosti, spektra zákazníků) a hodnotíme udržitelnost jejich pozice
 •  Pomůžeme s hledáním odpovědí na následující otázky:

Na které nové trhy bychom měli vstoupit?

-  Jaká jsou rizika a obchodní příležitosti související se vstupem na uvedené trhy?
-  Jaký obchodní model bychom měli použít pro vstup na uvedené trhy (organický, akviziční, joint-venture apod.)?

 

3. Zhodnocení a přizpůsobení nabídky produktů a služeb vašim zákazníkům, změny provozního modelu  

 • Pomůžeme vám dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti přizpůsobením nabídky požadavkům vašich zákazníků. Pro tyto účely provedeme analýzu vaší nabídky a nabídek vaší konkurence (ceny, produktů, podpory prodeje), provádíme spotřebitelskou segmentaci a profilování a rozebíráme vliv navrhovaných změn na současné obchodní operace
 • Pomůžeme nalézt odpovědi na následující otázky:

Jak můžeme upravit naši nabídku, abychom lépe vyhověli požadavkům zákazníků a uspěli v konkurenčním boji?

-  Jaké změny máme zavést v našem provozním modelu a celkově v naší firmě?

 

4. Strategická analýza pozice společnosti v dodavatelském řetězci  

 • Identifikujeme příležitosti pro zlepšování konkurenceschopnosti v rámci dodavatelského řetězce a provozního plánování
 • Navrhujeme podporu pro zadávání zakázek a výrobních iniciativ vedoucích ke zlepšování konkurenceschopnosti
 •  Pomůžeme nalézt odpovědi na následující otázky:

Jaké jsou příležitosti pro zlepšování konkurenceschopnosti v rámci našeho dodavatelského řetězce a jaká je pozice naší firmy v tomto řetězci?

- Jaké jsou strategické priority pro zlepšení naší pozice v rámci dodavatelského řetězce?
- Jaké změny by měly být provedeny v rámci zadávání zakázek a v rámci výrobní strategie?
- Jak můžeme přizpůsobit strategii našim obchodním cílům?

 

Komerční a tržní due diligence 

Pokud společnost nebo fond soukromého kapitálu plánuje převzetí jiné firmy, je zapotřebí provést důkladnou analýzu současné a plánované výkonnosti cílové společnosti. PwC v takových případech poskytuje Zprávu o komerční due diligence, která zahrnuje komplexní revizi obchodních plánů uvedené společnosti v kontextu předpokládaných tržních podmínek a konkurence v daném odvětví.

V našem oddělení Strategického poradenství ve středoevropském a východoevropském regionu je vám k dispozici více než 30 odborníků, kteří mají zkušenosti s prováděním komerční due diligence. Jsou specializovaní na jednotlivá průmyslová odvětví a dokážou během krátkého období poskytnout detailní rozbor klíčových problematických aspektů podniku. Mnoho z nich získalo zkušenosti jako manažeři ve významných světových společnostech a všichni mají přístup ke znalostem  naší celosvětové sítě odborníků na jednotlivá průmyslová odvětví. 

Díky úzké spolupráci s našimi odborníky na finanční a provozní due diligence poskytují závěry našich zpráv velmi ucelený pohled na plánovanou transakci.

 

Předmět zkoumání due diligence

V případě, že uvažujete o převzetí společnosti, je potřeba zvážit všechny aspekty, které by mohly transakci ovlivnit, např.:

 • Nejste si jisti pozicí společnosti v tržním nebo konkurenčním prostředí (jaké jsou nové technologie, jací jsou zákazníci, trendy vývoje, legislativa, významní potenciální zákazníci, nebo jaké jsou trhy v nových regionech) a potřebujete porozumět podmínkám, které mohou ovlivnit současnou a budoucí hodnotu cílové společnosti
 • Očekávané zisky nebo EBIT v obchodním plánu se zdají být příliš smělé (ve vztahu k historickým výsledkům), a proto potřebujete ověřit a zhodnotit jejich dosažitelnost
 • Významná část budoucích tržeb je podmíněna úspěšným prodejem nových výrobků, získáním nových zákazníků či vstupem na nové trhy, a proto potřebujete ověřit a zhodnotit, zda jsou uvedená očekávání realistická

Jak vám můžeme pomoci?

 • Vaše společnost může díky spolupráci s PwC získat maximální užitek právě v nejobtížnějších stádiích transakcí tím, že vám pomůžeme činit uvážená rozhodnutí, založená na komplexní strategické analýze
 • Poskytneme vám rychlý, avšak detailní rozbor
 • Naši odborníci získali projektové zkušenosti v různých odvětvích, a proto nebudou muset projít „zaučením“, které by pro vás znamenalo další finanční náklady
 • Závěry, ke kterým během práce na due diligence dojdeme, jsou založeny na pečlivé analýze a na reflexi názorů našich odborníků z různých odvětví 

Služby PwC v rámci tvorby komerčních a tržních due diligence zahrnují poradenství zaměřené na následující cíle:

 • udržitelný vývoj a konkurenceschopnost společnosti a jejích zisků
 • dosažitelnost cílů v obchodních plánech
 • zaměření na specifická investiční rizika v rámci daného trhu nebo odvětví
 • vyhledávání strategických a tržních příležitostí, které přinášejí přidanou hodnotu
 • vliv na finanční výsledky a ocenění