Pojišťovnictví

View this page in: English

Insurance


Nepříznivé ekonomické prostředí, silné konkurenční tlaky a požadavky regulátorů a vlády na finanční sektor způsobují, že pojišťovnictví i v nadcházejících obdobích bude muset hledat stále efektivnější způsoby svého fungování. Růst trhu, kde spotřebitelská důvěra dosahuje dlouhodobého minima, je možný pouze za předpokladu využití nových příležitostí a technologií. Nepříznivé vyhlídky do budoucna značně ztěžují plnění růstových cílů, přestože schopnost českých domácností vytvářet si finanční rezervy je dlouhodobě nadstandardní. Čeští pojistitelé jsou vystaveni sílícím tlakům na ziskovost a efektivitu, stejně jako i novým regulatorním požadavkům, zejména pak požadavkům Solvency II. Významné dopady na činnost pojišťoven bude mít nový občanský zákoník nebo zavedení druhé fáze standardu IFRS 4 (pojistné smlouvy). Pojišťovnictví ovlivňují rovněž demografické změny, rostoucí síla rozvíjejících se trhů a měnící se spotřebitelské chování.

Našich více než 20 profesionálů v České republice a více než 100 profesionálů v regionu střední a východní Evropy vám rádi pomohou v řešení aktuálních problémů v oblasti pojišťovnictví. Znají problémy našich klientů a s oborem pojišťovnictví mají dlouholeté zkušenosti.


Trendy ovlivňující pojistný trh

I přes specifika českého trhu očekáváme v budoucnosti výrazný vliv globálních trendů. Mezi ty nejvýznamnější patří:


Ovlivněná oblast Trend
Podnikatelské prostředí
 • silný konkurenční tlak na pokles pojistných sazeb a následný pokles marží pojistitelů
 • nestandardní praktiky prodeje v řadě případů poškozující pojistný sektor a jeho pověst
 • hlubší segmentace pojistných produktů a využívání moderních metod pro cenotvorbu existujících produktů
Vliv regulátora
 • způsob prodeje -může být ovlivněný legislativními změnami a výší provizí vyplácených zprostředkovatelům
 • právní struktura - zvyšující se regulatorní nároky mohou přispět k další centralizaci a rozšiřování pobočkové sítě zahraničních pojišťoven napříč evropským trhem
 • daňová a kapitálová optimalizace
 • způsob řízení pojišťoven a řízení rizik - aplikace principů Solvency II má za následek změny v řízení pojišťoven
 • reporting
 • compliance
Legislativní změny
 • nový občanský zákoník - očekávané změny v ocenění zejména odpovědnostních rizik s dopadem na jejich cenotvorbu a výši souvisejících technických rezerv, dále pak řadu dopadů zejména provozního a právního charakteru
 • často diskutované zdanění pojistného sektoru a jeho dopady na fungování pojišťoven
Politické vlivy
 • investiční strategie - vliv na rozhodnutí týkající se druhu investic a jejich strukturování
 • způsob řízení pojišťovny a řízení rizik
Demografické změny
 • nabídka produktů, reflektující stárnutí populace a měnící se strukturu rodin
Změny v chování a sociální změny
 • způsob prodeje - očekávaná urbanizace společnosti povede ke změně způsobu přístupu k zákazníkům
 • produkty - rostoucí tlak na jednoduchost a transparentnost nabízených produktů
 • používané systémy a technologie
Technologické změny
 • způsob prodeje - rostoucí význam nákupu služeb prostřednictvím smartphonů a tabletů si vyžádají technologické změny i na straně pojišťovny
 • používané systémy a technologie - předpokládáme, že rostoucí fenomén cloud computingu nemine ani pojišťovny

Jak vám můžeme pomoci:

Regulace

Audit

Pojišťovny, pobočky zahraničních pojišťoven, zajišťovny a pobočky zahraničních zajišťoven působící v České republice podléhají povinnosti auditu statutární účetní závěrky. PwC při výkonu auditu využívá své dlouholeté zkušenosti z odvětví pojišťovnictví a zohledňuje specifika daného klienta při zachování objektivního a nezávislého přístupu. Veškerá zjištění a další postup práce s klientem komunikujeme v průběhu auditu.

Naše služby:

 
 • audit nebo prověrka účetní závěrky sestavená podle Mezinárodních účetních standardů nebo podle českého zákona o účetnictví
 • audit nebo prověrka skupinových výkazů, prověrky průběžných výkazů, respektive prověrka vnitřních kontrolních procesů
 • audit nebo prověrka účetní závěrky sestavené dle US GAAP nebo podle jiných národních standardů
 • poradenství při řešení specifických otázek z oblasti účetnictví a při implementaci nových účetních standardů a předpisů
 • jiné ověřovací služby


Solvency II

je plánovanou reformou pojistných standardů v rámci EU, která bude vyžadovat zavedení nového přístupu k řízení rizik a kapitálu a zavede zvýšené požadavky na výkaznictví a systémy modelování. Nová legislativa má být platná od roku 2014. Hlavním záměrem této nové regulace je v nejvyšší možné míře skloubit dodatečné požadavky regulátora a každodenní činnost pojišťoven. Investice do implementace této nové regulace by se měla odrazit i ve zlepšení systému řízení a rozhodování. Sofistikovanější rizikově založené řízení kapitálu má za cíl nejen splnit požadavky nové regulace, ale také poskytnout lepší obraz o vzájemném vztahu rizika a příjmů, s cílem lepé alokovat kapitál a zabezpečit udržitelný růst. V neposlední řadě je implementace nového systému výkaznictví pro účely Solvency II příležitostí a výzvou pro zlepšení již existujících procesů a systémů.

Naše služby:

 
 • poradenství při tvorbě strategie implementace Solvency II
 • podpora při implementaci a testovaní modelů pro výpočet rezerv (pilíř 1)
 • příprava dokumentace a vnitřních směrnic pro zavedení systému řízení rizik napříč organizací (pilíř 2)
 • výpočet / odhad nových kapitálových požadavků, umožnění včasné mobilizace potřebných prostředků
 • analýza dostupnosti finančních a nefinančních dat pro účely výkaznictví
 • projektový management implementace Solvency II
 • podpora při výběru dodavatelů informačních systémů potřebných pro splnění požadavků Solvency II


IFRS 4 and IFRS 7

jejich zavedení přinese dlouho očekávanou standardizaci do výkaznictví pojistného sektoru. Kromě toho takéovlivní podobu pojistných produktů, nebo způsob, jakým jsou výsledky hodnoceny ze strany analytiků a investorů.

Pro IFRS 4 platí, že nová forma prezentace účetních závěrek souvisejících s novým modelem ocenění pojistných smluv a souvisejících aktiv a závazků povede nejen k přehodnocení motivačních programů managementu pojišťoven, ale bude mít pravděpodobně dopad i na vývoj nových produktů, strukturu distribučních sítí nebo IT prostředí pojišťoven.

Jelikož zavedení nových standardů IFRS a Solvency II není možné vnímat odděleně, probíhají na úrovni Evropské unie diskuse o možném využití synergie z nich vyplývajících. Ty se nacházejí hlavně v oblasti datového managementu a modelování a jejich cílem je předejít nákladům spojeným s dvojím budováním, resp. dvojí úpravou systémů.

Naše služby:

 
 • poradenství při implementaci nových standardů IFRS
 • podpora při tvorbě a nastavení modelů výpočtu technických rezerv
 • podpora při přípravě upravených struktur řízení společnosti v návaznosti na nové požadavky standardů
 • školení zaměstnanců
 • projektové řízení implementace
 • podpora při tvorbě účetní závěrky v souladu s novými standardy IFRS

Kontaktní osoby:

 • Petr Kříž
  partner, Auditorské služby
  Tel: +420 251 152 045


FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - je nový daňový zákon, který byl přijat v USA v roce 2010. Účelem tohoto zákona je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a převedení investic do zahraničních aktiv. FATCA klade na zahraniční finanční instituce (mj. i životní pojišťovny) zvýšené nároky na postup identifikace amerických osob majících finanční účty vedené mimo USA nebo majících neamerická aktiva a zavádí s tím související specifické kontrolní postupy a další povinnosti.

K úspěšné implementaci všech požadavků tohoto zákona bude zapotřebí sladit všechny klíčové oblasti, zejména procesní postupy v oblasti on-boardingu nových klientů, AML, řízení rizik a IT a analyzovat právní a daňové dopady přijatých opatření.

Naše služby:

 
 • poradenství při implementaci FATCA
 • příprava analýzy současného stavu, provádění dopadové a procesní analýzy a poskytování školení o FATCA
 • snížení administrativní zátěže implementace FATCA pro naše klienty prostřednictvím přípravy řešení šitých na míru konkrétní společnosti
 • informační servis ohledně posledního vývoje mezivládních dohod o implementaci FATCA

Kontaktní osoba:

Zvýšení efektivity provozu a obsluhy klientů

Mnohé společnosti se pokusily o zefektivnění procesů v reakci na vzniklou finanční a ekonomickou krizi, avšak často nedosáhly očekávaných úspor nebo nebyly schopny změnu ve společnosti ukotvit.

Zvyšování efektivity fungování podpůrných procesů v pojišťovnách vnímáme navzdory nelehkým podmínkám na trhu jako významnou cestu k zachování ziskovosti. Kromě zachování ziskovosti je však nevyhnutelné reagovat i na požadavky větší transparentnosti, zrychleného přístupu k informacím a efektivní komunikace s klientem. Nárůst využívání internetu a různých aplikací vede k narůstajícím požadavkům na pojišťovny ze strany klientů. Klienti stále více využívají elektronickou komunikaci s pojišťovnou na úkor osobních návštěv. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu a včasná reakce na zvyšující se nároky klientů bude nevyhnutelná k udržení konkurenceschopnosti na trhu.

Společnosti dívající se na krizi jako na příležitost k opětovnému nastavení procesů s cílem dosáhnout udržitelného růstu a efektivnosti v současné době, zvažují využití synergie z centralizace aktivit, zjednodušení produktů a eliminace nepotřebných činností. Zjednodušování dokáže přispět nejen k úspoře nákladů, ale také k posílení manažerské kontroly, celkovému zlepšení fungování a stanovení realistických a proveditelných cílů do budoucna.

Naše služby:

 
 • revize a zefektivnění procesů v oblastech provozu (Back office, likvidace, call centrum, vymáhání a IT)
 • budování center sdílených služeb, outsourcing a centralizace procesů
 • nákladová optimalizace
 • návrh odměňovacích systémů
 • zavedení lean principů do řízení procesů

Kontaktní osoby:

 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207

Informační technologie

Dnešním trendem v informačních technologiích pojišťoven je snaha o centralizaci a optimalizaci systémů a operací, což s sebou přináší zjednodušení datových skladů, zakládání kompetenčních center, resp. off-shoring. Současně však stále trvají tlaky na snižování nákladů, což platí i v prostředí informačních technologií, kde se zaměřujeme hlavně na inovace, zlepšení prodeje prostřednictvím správného využití IT a celkové zefektivnění fungování.


Naše služby:

 • využití elektronických informačních kanálů
 • zavedení elektronické komunikace s pojišťovnou a jejího zlepšení
 • péče o zákazníky a marketing
 • návrhy řešení managementu zákaznických dat, včetně jejich zabezpečení
 • business intelligence včetně systémového managementu
 • možnosti využití sociálních sítí

Kontaktní osoby:

 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207

Finance

Vytvářet přidanou hodnotu a identifikovat příležitosti pro zlepšení finanční výkonnosti podniku patří dnes mezi hlavní cíle finančního oddělení. Posun od tradiční podpůrné funkce do úlohy obchodního partnera umožňuje finančnímu oddělení minimalizovat čas strávený zpracováním standardních transakčních informací a výkaznictví a naopak vykonávat činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako je podpora vedení v rozhodovacích procesech, zabezpečení podnikových pravidel a finanční disciplíny. Navzdory významné úloze finančního úseku v podniku, čelí finanční ředitelé narůstajícímu tlaku na zvyšování efektivnosti fungování jejich útvaru při zachování požadavků na efektivní a pružné finanční řízení.

Úspory ve fungování útvaru financí vyplývají nejčastěji z eliminace nadbytečných činností, konsolidace činností (např. prostřednictvím vytvoření centra sdílených služeb) a standardizace a automatizace procesů. V rámci organizace finanční ředitelé dohlíží na efektivnost procesů plánování a řízení investic. V těchto oblastech vám můžeme pomoci dosáhnout i více než 20% úspory nákladů.


Naše služby:

 • zavedení postupů alokace nákladů na bázi Activity Based Costing
 • řízení likvidity
 • zhodnocení procesu výkaznictví spolu s návrhem na zlepšení a následnou implementací
 • implementace procesu rychlé a efektivní závěrky „Smart Close“
 • zefektivnění finančních procesů při zachovaní potřebné kontroly a bez omezení fungovaní společnosti
 • poradenství při hodnocení výhodnosti budovaní centra sdílených služeb (SSC) nebo outsourcingu činností
 • poradenství při řešení specifických otázek z oblasti účetnictví a při implementaci nových účetních standardů a předpisů
 • poradenství při revizi procesů a nástrojů pro plánování a forecasting

Kontaktní osoby:

 • Dalibor Hála
  manažer, Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 209

Aktuárské služby

Pojistně-matematické útvary pojišťoven nabývají na významu. Pojistitelé čelí problémům s efektivním využitím zaměstnanců se specifickými technickými znalostmi. Role pojistných matematiků se pozvolna posouvá z podpůrné role směrem k byznysu (segmentace produktů, konkurenční cenotvorba, sofistikované analýzy nového obchodu atd.). Zkušených pojistných matematiků je nedostatek a jejich efektivní využití je pro úspěch pojišťovny kritické. V dohledné budoucnosti lze očekávat, že požadavky na aktuárské zdroje budou narůstat, ať už v souvislosti s tržními tlaky anebo v návaznosti na nové regulatorní a legislativní prostředí (Solvency II, IFRS 4 – fáze II).

Naše produkty:

 • služby odpovědného pojistného matematika v souladu s požadavky zákona o pojišťovnictví,
 • posouzení struktury a využití pojistně matematických útvarů v pojišťovně, optimalizace využití aktuárských znalostí pro obchodní potřeby
 • prověrka pojistně matematických metod používaných společností a doporučení pro jejich další rozvoj
 • revize stávající segmentace pojistných produktů
 • asistence při tvorbě nových pojistných produktů
 • revize distribuční strategie a návrh na její zlepšení v době čelící rostoucí síle předprodejních kanálů a internetového prodeje
 • poradenství týkající se použití modelu GLM (generalised linear modeling)

Inovace ve vývoji produktů a ve způsobu prodeje

Demografické, sociální a technologické změny vedou k rostoucí potřebě inovací vývoje produktů a způsobu prodeje. Důležitým faktorem úspěchu je odhalit inovační potenciál pojišťovny a udělat tak významný krok ke kultuře podporující inovace. V současných tržních podmínkách je uvedení významných inovací na trh významným faktorem růstu společnosti. Inovace jsou také prostředkem k udržení si talentovaných pracovníků. Nevhodně zvolený přístup při zavádění inovací může mít za následek růst nákladů a dlouhou dobu potřebnou k uvedení na trh a s tím spojené riziko komerčního neúspěchu.


Naše produkty:

 • analýza inovativního potenciálu zaměřená na vývoj produktů a jejich přínos ve vztahu k příjmům společnosti
 • benchmarking distribučních kanálů s best practices
 • identifikace odchylek mezi současnými strukturami a předními inovativními postupy s cílem vytvořit kulturu umožňující spontánní vznik inovací
 • identifikace nejkreativnějších zaměstnanců a jejich inovačních kompetencí
 • mapovaní průběhu vzniku inovací v pojišťovně
 • analýza potřeb inovací a jejich dopadu na zákazníky

Kontaktní osoby:

 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207
 • Karel Půbal
  ředitel, Poradenské služby
  Tel: +420 251 152 037

Poradenství pro lidské zdroje

Naše služby v oblasti lidských zdrojů jsou založené na snaze pomoci firmám maximalizovat potenciál svých lidí tak, aby se úspěšně naplňovala obchodní strategie společnosti a zároveň i potřeby zaměstnanců. Věříme, že vyváženost těchto předpokladů vede společnosti ke stabilnímu růstu, a proto je naší prioritou nabídnout českému trhu poradenství v oblasti změny firemní kultury, efektivní organizace, rozvoje vedení a inovací a provést je skrze klíčové období na cestě za vyšším ziskem a spokojenějšími zákazníky. Naši experti se dlouhodobě věnují získávání poznatků a zkušeností v oblasti realizace změn v organizacích a díky tomu rychle a efektivně odhalují rizika, která brání společnostem dosahovat žádoucích cílů.


Naše služby:

 • management organizačních změn, kde se soustředíme na stanovení vize a cíle organizace, definovaní a nasměrování strategických záměrů, organizační design a interní komunikaci změn
 • analýza vytíženosti lidských zdrojů a identifikace příležitostí ke zvyšování výkonnosti
 • transformace útvaru lidských zdrojů a hodnocení jeho přidané hodnoty ve vztahu ke strategickému směřování podniku
 • komunikační poradenství zaměřené na klíčové zaměstnance pojišťovny
 • proces změny firemní kultury, který vnímáme jako úzce propojený s rozvojem vedení. Manažeři se stávají příkladnými nositeli hodnot, na kterých je firemní kultura postavená. Naše řešení navrhuje průběh změny firemní kultury tak, aby byla v souladu se strategií, a aby se jejím důsledkem výrazně zlepšil zážitek zákazníků společnosti
 • management inovací jako součást podpory inovačních kultur, kde je naším cílem nabídnout přehled o vlastním potenciálu inovovat a poskytnout know-how k tomu, jak vybudovat stabilní inovativní strategii, která podporuje kreativitu zaměstnanců, efektivní využívání možností sociálních sítí a kolektivních technologií a včasné odstranění, či změnu procesů i struktur, které tento proces brzdí

Kontaktní osoby:

 • Dalibor Hála
  manažer, Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 209

Řízení změn

Získat to nejlepší z lidí napříč všemi úrovněmi společnosti v časech neustálých změn je klíčovým faktorem k udržení konkurenceschopnosti na trhu. Strategie, procesy, či technologie samy o sobě nepřinesou požadované výsledky. Pro dosažení požadovaného výsledku je nevyhnutelné, aby lidé přijali, rozvíjeli a udržovali změnu, s cílem dosáhnout hmatatelných výsledků. Úspěch v podnikání se odvíjí od strategické přizpůsobivosti a schopnosti konat.


Naše služby:

 • příprava struktur organizace tak, aby byly kapacity a zdroje připravené k provedení změny
 • příprava manažerů na řízení týmů v procesu změny
 • uvedení správných lidí se správnými schopnostmi do vhodných rolí ve správný čas
 • identifikace lidí zasažených změnou a jejich zapojení do procesu zavádění změn a jejich udržitelnosti
 • zavedení změny podnikové kultury jako prvku konkurenční výhody
 • zavedení kontrolních mechanizmů a potřebné koordinace k úspěšnému řízení projektů s cílem dosáhnout stanovených cílů
 • zapojení a motivace lidí s cílem orientace na správné činnosti a podpory úsilí o dosažení vysoké kvality výstupu a efektivity práce při zavádění změny
 • návrh efektivních strategií pro rozvoj lidských zdrojů a jejich profesionální růst

Kontaktní osoby:

 • Dalibor Hála
  manažer, Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 209
 • Martin Vurm
  Poradenské služby
  Tel: +420 251 151 207

Daňové služby

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Zákon o daních z příjmu umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů VaV. Daňová úspora spočívá v tom, že daňový subjekt uplatní příslušné náklady dvakrát, a to jako daňově uznatelný náklad a položku odčitatelnou od základu daně.

Základním kritériem pro odlišení VaV od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.


Příklady výzkumu a vývoje v pojišťovnách:

 • výzkum metod projektování, vývoje, používání nebo údržby softwaru
 • VaV související s elektronickým pojištěním, internetovými službami a aplikacemi e-commerce
 • výzkum společenských jevů s dopadem na nové typy pojištění (zdraví, odchod do penze, atd.), jako je pojistné krytí pro nekuřáky
 • vývoj rizikových modelů úvěrové politiky (např. modely Solvency II)

Naše služby:

 • pomoc s identifikací projektů vhodných pro podporu formou odčitatelné položky na VaV
 • příprava zákonem požadované dokumentace ve spolupráci s vašimi odborníky
 • vyčíslení a maximalizace odčitatelné položky na výzkum a vývoj

Kontaktní osoby:Optimalizace odpočtu DPH

Pojišťovací činnosti jsou osvobozeny od DPH, nicméně většina pojišťoven uskutečňuje i činnosti, které dávají nárok na odpočet DPH na vstupu. Z naší praktické zkušenosti lze dosáhnout úspor na DPH zejména aplikací přímé alokace nákladů vydaných v souvislosti poskytováním plnění zakládajících nárok na odpočet DPH na vstupu, případně nastavením systému tak, aby byl koeficient pro uplatnění nároku na DPH v co největší míře maximalizován.

Naše služby:

 
 • Pomoc s identifikací nákladů pro přímou alokaci k plněním, která zakládají nárok na odpočet DPH na vstupu
 • revize kalkulace koeficientu pro uplatnění nároku na odpočet DPH

Kontaktní osoby:

 • Martin Diviš
  Daňové a právní služby
  Tel: +420 251 152 574

Mezi další oblasti, se kterými vám dokážeme pomoci, patří: