Poradenství v oblasti provozní efektivity

View this page in: English

Společnosti chtějí v současné době efektivní provoz zaměřený na zákazníka a pevnou kontrolu nákladů více než kdykoli předtím. V oddělení služeb zvyšování provozní efektivity pomáháme společnostem optimalizovat jejich dodavatelský řetězec a transformovat jejich hlavní funkce hodnotového řetězce, od nákupu přes výrobu až po řízení vztahů se zákazníky a obchodu. Používáme osvědčené metody k podpoření schopnosti společností pružně reagovat na měnící se podmínky na trhu a k podpoření růstu a zvýšení zisku. Podporujeme naše klienty ve zvyšování hodnoty pro zákazníka, snižování nákladů a v systematickém odstraňování plýtvání.

 

Hlavní služby zvyšování provozní efektivity:

 • Rychlé zhodnocení provozní efektivity
 • Transformace nákupu
 • Výrobní efektivita, Lean Six Sigma a supply chain
 • Provozní restrukturalizace a snižování nákladů
 • Efektivita prodeje – Sales Force Effectiveness
 • Activity based costing a pricing ve výrobních společnostech

Obvyklý hodnotový řetězec má významné příležitosti pro nárůst EBITDA

 

Rychlé zhodnocení provozní efektivity

Rychlé zhodnocení provozní efektivity (Quick Business Review) je metoda identifikace příležitostí k rychlým úsporám, uvolnění hotovosti a vyčíslení potenciálu dlouhodobějších projektů zvyšování efektivity v různých oblastech. Základem této metody je její časová a nákladová úspornost, obvykle trvá od jednoho do čtyř týdnů pro jednu společnost nebo jeden provoz. Zaměřujeme se zejména na průmyslovou výrobu, chemickou výrobu, drážní dopravu, energetiku a finanční služby. Tyto projekty vždy dosahují vysoké návratnosti investice.

 

Typické problémy

 • Vaše společnost chce zahájit provozní restrukturalizace a zvyšování efektivity, ale neví kde začít a jak to udělat.

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Naši zkušení konzultanti poskytnou objektivní pohled a ukážou vám cestu, jak snížit náklady ve výrobě, obchodu, logistice, dodavatelském řetězci a v režijních nákladech.
 • Základním výstupem je seznam rychlých opatření jak snížit náklady nebo dosáhnout zvýšení tržeb za dobu kratší než 6 měsíců.
 • Dále identifikujeme potenciál zvýšení zisku skrze dlouhodobé projekty zvyšování provozní efektivity, projekty v dodavatelském řetězci a restrukturalizační projekty. Vytvoříme návrh plánu projektu, který pak může společnost realizovat vlastními zdroji nebo s konzultanty.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Během týdenního projektu jsme identifikovali potenciál ušetřit 30 milionů Kč ročně ve výrobní společnosti s obratem 1 miliardy Kč.
 • Navrhli jsme seznam opatření k omezení přesčasovosti ve výrobě. Náš klient provedl první krok během pouhých dvou týdnů. Toto opatření mu ročně ušetří více ne 1 milion Kč, další kroky pak povedou k několikanásobně vyšším úsporám.
 • Výrobní společnosti jsme pomohli uvolnit 40 milionů Kč ze zásob hotové výroby odstraněním neefektivity v komunikaci mezi odděleními tuzemska a exportu, vedoucí k vytváření nadbytečné pojistné zásoby.

Transformace nákupu

PwC má český tým expertů na nákup, který spolupracuje s našimi předními světovými experty na projektech pro české společnosti i na projektech globálního rozsahu a přináší našim klientům zásadních úspory. Máme zkušenosti s přesunem dodavatelské báze do Číny a Indie.

 

Typické problémy

 • Oddělení nákupu je zahlceno operativním řízením a nemá prostor pro strategické řízení nákupu.
 • Chybí strategie nákupu pro jednotlivé nákupní kategorie.
 • Příliš široká báze dodavatelů. Tato situace nejčastěji nastává u nepřímého materiálu. Velké procento materiálu je nakupováno z drahých zemí.

 

Jak vám můžeme pomoci

Zvýšení manažerských kompetencí a technických možností nákupního oddělení vede k vyšší motivaci a lepším výsledků, zejména pak vyšší spokojenosti zákazníků a nižší ceně vstupů.

 • Vybudujeme nový model fungování nákupu, ve kterém je nákupní oddělení zaměřeno na vytváření hodnoty skrze strategický nákup.
 • Implementujeme systém pro globální outsourcing, nákup z nákladově efektivních zemí (Čína, Indie...) a systém elektronické podpory nákupu (e-sourcing).
 • Provedeme komplexní analýzy dat o nákupu, které odhalí potenciál úspor a mohou odhalit znaky podvodného jednání.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Pro českou pobočku globálního výrobce oceli jsme identifikovali potenciální úspory ve výši 30 milionů Kč. Navrhli jsme novou organizační strukturu nákupního oddělení a změnili rozdělení odpovědnosti. Také jsme přenastavili proces od objednávky po zaplacení (Procure-to-Pay), navrhli možné strategie nákupu a vyvinuli nástroje pro kontrolu a řízení nákupních objednávek.
 • Pro globálního výrobce důlní techniky jsme vytvořili novou strategii nákupu materiálu. Identifikovali jsme potenciál úspor 100 milinů EUR zejména přes vyjednávání se současnými dodavateli a outsourcingem nákupu do zemí s nižšími náklady.
 • Pro našeho klienta odhalil český expertní tým podvodné jednání jejich zaměstnanců, které vedlo k fiktivním a předraženým nákupům od firem na zaměstnance napojené.

(více informací o forenzních techologiích zde)

Výrobní efektivita, Lean Six Sigma a supply chain

Pro každou výrobní společnost je nutné zajistit tok informací a materiálu od přijetí objednávky až po efektivní a na zákazníka maximálně zaměřenou expedici. Pomáháme zavádět principy Lean Six Sigma a používáme nástroje jako metoda tahu (pull), KANBAN, rychlá výměna  nástrojů (SMED), totálně produktivní údržba (TPM), statistické řízení projektů a další k systematickému odstraňování plýtvání a ke zvyšování kvality, kapacity a flexibility a ke snižování nákladů, zásob a průběžné doby realizace zakázky (lead time).

 

Typické problémy

 • Příliš vysoké stavy rozpracované výroby a hotových výrobků způsobené neefektivním výrobním tokem a chybějící integrace a řízení dodavatelského řetězce.
 • Nekonzistentní kvalita výroby vedoucí k zmetkovosti, nutnosti přepracování a nadbytečné spotřebě materiálu. To vše negativně ovlivňuje průběžnou dobu realizace zakázky (lead time) a náklady.
 • Výrobní zařízení trpí častými výpadky a prostoji, což vede k omezení dostupného času výroby.
 • Dlouhé časy seřízení strojů během změn výroby vedou k nízké flexibilitě a dostupnosti výroby.
 • Nepřesná data o umístění výrobků na skladě, chybějící zboží a nízká kvalita podpůrných dat.
 • Pozdní nebo nekompletní dodávky do distribučních míst.

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Zefektivníme váš výrobní tok a dodavatelský řetězec za použití nejlepší světové praxe založené na principu štíhlé výroby - Lean Manufacturing. Pomůžeme vám z informačního a materiálového toku odstranit plýtvání, zkrátit průběžnou dobu realizace – Lead time, snížit rozpracovanou výrobu a nasměrovat výrobní tok na zákazníka.
 • Zavedeme systém pro lepší kontrolu materiálu a používání pokročilých technik statistického řízení procesů a Six sigma ve výrobě. To pomůže snížit zmetkovost, přepracování, nekvalitu, reklamace a nadspotřebu materiálu.
 • Podpoříme změnu nastavení údržby od hašení problémů směrem k prediktivní údržbě, zvýšíme tak plánovanou kapacitu a dostupnost zařízení pro výrobu.
 • Navrhneme postupy vizuálního řízení výroby, která umožní každému rychle a snadno pohledem zjistit, v jakém stavu je výroba v jednotlivých částech podniku a jaká je výkonost výroby z pohledu všech důležitých metrik.
 • Navrhneme zlepšení systému skladování (Warehouse management systém) z pohledu procesů, zodpovědností a podpůrných technologií pro rychlejší odbavení příchozí i odchozí nakládky a pro zlepšení řízení zásob.
 • Zavedeme metody řízení zásob na bázi tahu a zefektivníme proces plánování tak, aby bylo dosahováno vyšší úrovně obsluhy s nižšími zásobami.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Provedli jsme kompletní transformaci české pobočky nadnárodní výrobní společnosti ve štíhlý podnik (Lean). Snížili průběžný čas výroby o 60 %, rozpracovanou výrobu o 40 %, zásoby hotové výroby na sklad o 36 % a odpadovost materiálu ze 4 % na 1,5 %.
 • Optimalizovali jsme skladování významné společnosti na Slovensku. Výsledkem projektu bylo 15 – 30% zvýšení využití zdrojů a produktivity v různých oblastech skladu.
 • Transformovali jsme evropského výrobce stavebních dílů. Provedli jsme mapování hodnotového proudu, navrhli systém flexibility pracovní síly a navrhly systém toku a tahu ve výrobě podle Lean principů.

Provozní restrukturalizace a snižování nákladů

Tlak na snižování nákladů a vysokou efektivitu nebyl nikdy větší. Český PwC tým provozní efektivity pomáhá společnostem odstranit plýtvání z jejich provozních procesů, snížit režijní a osobní náklady a uvolnit rychlou hotovost z fixních aktiv a pracovního kapitálu. Pracujeme napříč různými odděleními, od energetiky přes výrobu po finanční služby.

 

Typické problémy

 • Vaším cílem je dosáhnout měřitelných zlepšení odstraněním neefektivit a zlepšení kontrolních procesů.
 • Vaše osobní a režijní náklady jsou vyšší, než je to u podobných společností běžné a vy nevíte jak je odstranit.

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Najdeme příležitosti pro skutečné a měřitelné snížení nákladů.
 • Pomůžeme vám rychle uvolnit hotovost z vašich aktiv a pracovního kapitálu.
 • Naše doporučení vycházejí z komplexní datové analýzy účetních dat, pozorování, hloubkových rozhovorů a společných workshopů.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Nalezli jsme možnosti úspor ve výši 28 milionů Kč pro českou společnost věnující se energetice a dopravě. Investice do poradenského projektu PwC dosáhla pro našeho klienta návratnosti 450 %.
 • Pomohli jsme globální logistické společnosti zvýšit její produktivitu práce ve vybraných procesech v jejich slovenských skladech o 50 %. Nalezli jsme potenciál úspory 0,75 milionů EUR ročně.

Efektivita prodeje – Sales Force Effectiveness

Identifikace potenciálních zákazníků, jejich konverze ve skutečné zákazníky, maximalizace objemu a dosahované ceny: Procesy v obchodním oddělení jsou hlavním tahounem zisku ve všech společnostech. Optimalizace prodejních procesů má obvykle mnohem pozitivnější přínos než aktivity zaměřené na snižování nákladů. Víme, jak transformovat prodejní oddělení tak, aby to vedlo ke zvýšení zisku.

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Zavedeme obchodní procesy, systém řízení vztahu se zákazníky (CRM), account management, lead management, pipeline management tak, aby odpovídaly nejlepší světové praxi.
 • Optimalizujeme role a odpovědnosti v obchodním oddělení pro maximalizaci zisku.
 • Zacílíme obchodní aktivity na příležitosti s nejvyšším ziskovým potenciálem.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Provedli jsme transformaci obchodního oddělení společnosti průmyslové výroby. Odstranili jsme plýtvání v podobě administrativní zátěže obchodníků tak, aby získali dvojnásobek času pro zákazníky a vyhledávání obchodních příležitostí a tím i vyšší tržby.
 • Transformovali jsme obchodní oddělení výrobní společnosti, dodavatele automobilového průmyslu na Slovensku, což vedlo k zásadnímu zvýšení tržeb i zisku.

Activity based costing a pricing ve výrobních společnostech

Klesající marže v tradičních výrobních odvětvích vytváří tlak na společnosti, aby řídily náklady a ceny mnohem detailněji a přesněji.  Naše zkušenost ukazuje, že většina výrobních společností nemá dostatečně spolehlivé informace o ziskovosti jednotlivých produktů, segmentů a zákazníků. Často pak dochází k tomu, že některé produkty, segmenty nebo zákazníci přinášejí ztrátu, avšak existující systémy ve společnosti to neodhalí.

 

Typické problémy

 • Společnost si není jistá o ziskových maržích jednotlivých produktů a zákazníků.
 • Některé produkty, segmenty a zákazníci přinášejí ztráty.
 • Management nemá dostatek kvalitních dat k udržení ziskovosti pod kontrolou.

 

Jak vám můžeme pomoci

 • Analyzujeme vám způsob provádění nákladových kalkulací a kalkulačních pravidel, přesnost jejich reprezentace procesů a aktivit uvnitř společnosti.
 • Prověříme, jaké informace jsou reportovány managementu a v případě potřeby reporty přenastavíme tak, aby reflektovaly ty nejdůležitější skutečnosti.

 

Jak jsme pomohli našim klientům v minulosti

 • Vyvinuli jsme plně funkční prototyp manažerské výsledovky jako podklad pro její zavedení do ERP systému klienta.
 • Přepracovali jsme pravidla alokace nákladů, což vedlo k zjištění, že některé výrobky jsou mnohem méně ziskové, než klient předtím předpokládal, přičemž některé se naopak ukázaly mnohem ziskovější.
 • Vyvinuli jsme nástroj, který oddělil vliv pohybu cen komodit na výsledek společnosti od ostatních provozních vlivů.