Finance

View this page in: English

Vytvářet přidanou hodnotu a identifikovat příležitosti ke zlepšení finanční výkonnosti podniku
dnes patří mezi hlavní cíle finanční funkce. Posun z tradiční podpůrné funkce do role obchodního partnera umožňuje finančnímu oddělení minimalizovat zpracování standardních transakčních informací a reportování, a naopak vykonávat činnosti s přidanou hodnotou jako podpora vedení při rozhodovacích procesech, zabezpečení podnikových pravidel a finanční disciplíny a zajištění souladu s tzv. “best business practices”.

Finanční oddělení i jeho funkce zároveň čelí narůstajícímu počtu změn, tlaků a příležitostí, a neexistuje jednoznačná a správná odpověď na otázky týkající se s tím souvisejících problémů. Při stanovení prozíravé strategie a plánu změn je vždy třeba zvážit všechny okolnosti související s funkcemi, jež má finanční oddělení plnit.


Jak vám může PwC pomoci

Máme rozsáhlé zkušenosti s asistencí při formulaci vhodného přístupu k zavedení změn ve funkcích finančního oddělení. S naší pomocí začne finanční funkce současně ovlivňovat kontrolní elementy, náklady a výkonnost v přímé souvislosti s podnikovou strategií a zároveň pomůže vytvořit strukturu a kulturu schopnou reagovat na měnící se podmínky.

Pomůžeme vám zkrátit čas potřebný k sestavení výkazů manažerského a finančního účetnictví, k integraci finančních aplikací a dat a k zefektivnění výkonnosti manažerských systémů a rozpočtových procesů. Naše řešení umožní větší transparentnost reportingu, rychlejší a přesnější rozhodovací procesy, kvalitnější informace a analýzy managementu kvality a rychlejší proces účetní závěrky. Součástí této optimalizace je i zefektivnění aktivit napříč odděleními a snížení vysokých nákladů na IT a finančních a organizačních nákladů. Analyzujeme a nezávisle posoudíme hodnototvorné procesy a související model řízení výkonnosti.


Vyberte si oblast, která vás zajímá: