Průzkumy mínění zaměstnanců

Situace, ve které se můžete nacházet:

 

Plánujete provést průzkum spokojenosti zaměstnanců. Chcete vědět, na co se zaměřit, aby se zvýšila motivovanost ve vaší společnosti. Chcete vědět, jak dobrý zaměstnavatel jste ve srovnání konkurencí.

Jak vám můžeme pomoci?

Náš přístup v oblasti průzkumů mínění zaměstnanců zahrnuje následující kroky:

  • analýzu toho, „co“ chce společnost zjistit a „proč“,
  • přípravu průzkumu – stanovení cílů a oblastí pro šetření ve spolupráci s vedením společnosti,
  • přípravu dotazníků – stanovení formy šetření (tištěný nebo on-line dotazník, interview), formulace otázek,
  • komunikaci – asistence s přípravou a realizací komunikačního plánu, s cílem podpořit návratnost dotazníků a zajistit kvalitu výstupů, včetně informování zaměstnanců společnosti na všech úrovních,
  • sběr dat – rozeslání a sběr dotazníků,
  • analýzu a zpracování dat – statistické zpracování dat s využitím nejnovějších technologií a kvalitativních a kvantitativních metod analýzy,
  • přípravu závěrečné zprávy a doporučení, prezentaci výsledků – závěrečná zpráva obsahuje statistiky ke každé otázce, srovnání jednotlivých oddělení, porovnání s tzv. nejlepší praxí na trhu, identifikaci silných a slabých stránek a doporučení pro zlepšení,
  • přípravu akčního plánu, zavádění změn – podpora při přípravě akčního plánu na základě zkušeností z předchozích projektů,
  • vyhodnocení účinnosti změn – pravidelné opakování průzkumů každých 12–18 měsíců umožní vyhodnotit účinnost zaváděných změn a sledovat změny firemní kultury.