Poskytnutí osobních údajů

View this page in: English

Máte-li zájem dostávat naše odborné newslettery, marketingové materiály a pozvánky na odborné semináře, konference a společenské akce organizované PwC, žádáme Vás o stažení a vyplnění přiloženého formuláře.

Formulář: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (docx 48 kB)

Formulář, prosím, vyplňte a:

 • uložte jako přílohu e-mailu a odešlete z e-mailové adresy, kterou jste uvedli ve formuláři, na e-mailovou adresu: pwc.news.cz@cz.pwc.com

 • NEBO vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu:

  PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
  CONSENT
  Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

  nebo

  faxem na +420 251 156 111


Starší čísla našich newsletterů jsou volně ke stažení na našich webových stránkach: Tax, Legal & Business News, IFRS News.

Společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a/nebo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a/nebo PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář tak udělíte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v souladu s českou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete je kdykoliv odvolat.

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společnostmi PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

 1. "Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 2. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

 3. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

 5. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

 6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

 7. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí."

Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.