Podmínky soutěže "SMART & TAXY“

Podmínky soutěže "SMART & TAXY“ (dále jen "podmínky")

Organizátor soutěže: 
PwC Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Praha 4 – 140 00

www.pwc.cz
(dále jen "PwC" nebo „organizátor“)

Soutěž je určená všem studentům univerzit a vysokých škol, kteří jsou řádně zapsaní do 3. – 5. ročníku denního studia a ovládají angličtinu alespoň na úrovni středně pokročilý (potvrzení vlastním čestným prohlášením při registraci). Do soutěže se nesmí zapojit zaměstnanci PwC, jejich rodinní příslušníci a spřízněné osoby. Soutěžní úlohy musí soutěžící vypracovat sami, bez přímé pomoci jiné osoby.

Při vypracování odpovědi může soutěžící používat veškerou dostupnou literaturu a legislativu, včetně odborných publikací PwC zveřejněných na stránkách www.pwc.com a www.pwc.cz. Organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které nesplní požadavky stanovené v těchto podmínkách.

Podmínkou pro vstup do soutěže je uvedení základních identifikačních údajů soutěžícího vyplněním příslušného dotazníku na internetových stránkách PwC. Každý soutěžící se může registrovat pouze jednou. Registrací na internetových stránkách PwC vyjadřuje účastník svůj souhlas s podmínkami soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo zrušit, popřípadě změnit její podmínky kdykoliv bez uvedení důvodu nebo poskytnutí náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže.

V případě rozporu ustanovení podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže či nejasností ve výkladu těchto podmínek nebo propagačních materiálů platí rozhodnutí organizátora, které je konečné a závazné.

Bližší informace o soutěži vám poskytne Michaela Pecáková.


Podmínky získání a odevzdání výhry: 

Ve dvou soutěžních kolech se účastníků zeptáme emailem na několik otázek. Účastníci mohou vyhrát 7 000, 5 000 nebo 3 000 Kč (jedná se o hodnotu výhry po zdanění).
 

Výhercem se stává osoba, která řádně splnila všechny uvedené výše podmínky soutěže a zároveň dosáhla nejvyššího počtu bodů udělených týmem odborníků organizátora. Výherci druhého a třetího místa budou také stanoveni v závislosti na dosáhnutí počtu bodů.

PwC bude výherce o výhře informovat telefonicky, emailem nebo na osobní schůzce. Finanční odměna bude vítězi vyplacena bankovním převodem na jím uvedený účet, případně bude předána v hotovosti. Organizátor nezodpovídá za skutečnost, že v registračním formuláři budou uvedené nesprávné údaje a že z tohoto důvodu nebude možné příslušného soutěžícího kontaktovat. Organizátor soutěže nezodpovídá za nedoručení oznámení o nároku na výhru v případě nesprávně uvedených údajů soutěžících nebo jejich změny. Organizátor si vyhrazuje právo výběru způsobu doručení cen.

Nikdo z výherců nemůže svůj nárok na výhru převést na třetí osobu, a to ani na tu, která splňuje statut soutěžícího definovaný pro účely této soutěže.

Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za školy vzniklé třetím osobám způsobené porušením těchto podmínek ze strany soutěžících (např. přihlášení odpovědi, ke které soutěžící nevlastní autorská práva apod.).

Nárok na výhru zaniká v případě, že výherce poruší jakoukoliv povinnost určenou podmínkami této soutěže, činí v rozporu s dobrými mravy nebo zákony platnými v České republice. Nárok na výhru zaniká i v případě, že si výherce nepřevezme výhru nebo neprojeví o výhru zájem do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Za vyrovnání daňových závazků vyplývajících z výplaty výhry je zodpovědný organizátor soutěže.

Účastí v soutěži souhlasí účastník soutěže s uvedenými podmínkami.


Ochrana osobních údajů 


Účastníci soutěže svým přihlášením do soutěže dávají PwC svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuté identifikační údaje účastníka soutěže (jméno, příjemní, adresa, telefonní číslo, emailová adresa atd.). Tyto osobní údaje mohou být spravovány výhradně pro účely realizace soutěže a pro komunikaci mezi PwC a studenty. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání.

Výhra a výhody získané v soutěži nejsou na PwC právně vymahatelné.

V případě podezření z porušení podmínek soutěže si PwC vyhrazje právo účastníkovi soutěže odmítnout možnost účasti v soutěži a právo výherci výhru neposkytnout, a to i se zpětnou platností.
 
Tyto podmínky soutěže vstupují v platnost pro soutěž PwC Smart & Taxy od 1. října 2013.