Publikace

Předcházení korupci ve strojírenském a stavebním průmyslu* (pdf 853 kB)

V globální ekonomice je korupce realitou. Žádná společnost není vůči riziku korupce zcela imunní, a to ani v případech provozuje-li svou činnost v relativně bezpečných zemích.

Strojírenské a stavební společnosti čelí velice vysokému riziku korupce a stále častěji jsou za takovéto jednání sankcionovány regulačními orgány. Vedení společnosti proto musí zajistit, aby bylo riziko korupce v jejich společnosti rozpoznáno a ošetřeno.

Tato studie poukazuje na to, proč je korupce ve strojírenském a stavebním odvětví takovým problémem. Poskytuje přehled otázek, které by si pracovníci zodpovědní za řízení rizika a sledování regulačních opatření měli zodpovědět a v neposlední řadě pak objasňuje, jak může být PwC strojírenským a stavebním společnostem při řešení problémů s korupcí nápomocná.

Můžete si zároveň poslechnout záznam rozhovoru, ve kterém Jonathana Hook a Alana Morris poukazují na klíčové aspekty naší nové studie s názvem „Předcházení korupci ve strojírenském a stavebním průmyslu“.

Servis blues – aneb jak efektivně řídit multi-miliardovou hrozbu zneužití záruky na výrobek* (pdf 3,86 MB)

Zneužívání služeb záručního servisu, které firmám způsobuje ztráty ve výši miliard amerických dolarů, lze výrazně snížit pozorností a prostřednictvím vhodného systému kontrol.

V této publikaci se expertům PwC podařilo zkombinovat vlastní rozsáhlé znalosti z oblasti řízení rizik a postřehy členů AGMA® týkající se zneužívání služeb záručního servisu v odvětví technologií. Výsledkem je důkladná analýza výskytu jevu v celosvětovém měřítku. Publikace rovněž identifikuje příležitosti, jež se společnostem při potlačování hrozeb plynoucích z takovéhoto zneužívání nabízí.

Zneužívání služby dopadá na společnosti v podobě ztráty příjmů a zvýšení nákladů. Vedle toho rovněž přispívá k růstu šedého trhu, což narušuje integritu jak jednotlivých podniků, tak celého odvětví. Není-li hrozba zneužití rozpoznána a nejsou-li přijata vhodná preventivní opatření, mohou případné následky ohrozit celkový chod společnosti a její dosahované finanční výsledky. Přečtěte si publikaci a dozvíte se více…

Pokrizová regulace – Splňujete podmínky nebo budete přistiženi?* (pdf 2 MB)

Načasování konference s názvem Podniková odpovědnost 2009, která se konala v Londýně a Amsterodamu, nemohlo být lepší. Regulace a řízení jsou témata, kterým nebyla ze strany autorů novinových článku věnována přílišná pozornost a které se dnes dostávají do popředí zájmu světových periodik. V centru pozornosti tak dnes jsou témata jako odměňování řídících členů společností či zavedení tzv. „Bribery Bill“ a dalších standardů upravujících chování společností při provádění jejich činnosti. Navíc sankce za nesoulad s regulačními opatřeními nebyly nikdy vyšší.

Konferencím dominovala dvě hlavní témata. První téma, kterému byl vyhrazen čas v rámci dopoledního programu, bylo zaměřeno na vývoj regulačních opatření v pokrizovém období. Odpoledním přednáškám a diskuzím pak dominovalo téma zajištění souladu s regulačními opatřeními, přičemž se diskutovalo především o dnešním aktivním přístupu organizací, do jejichž kompetence vymáhání souladu náleží, a rovněž o tom, jaká opatření by měly společnosti přijmout, chtějí-li umět efektivně reagovat.

Připravili jsme pro vás souhrnnou zprávu nastiňující přehled hlavních témat, jež dominovala jednotlivým diskuzím a debatám na konferencích. Zpráva vám může pomoci při stanovování priorit řízení rizik a tvorbě programu zajištění souladu s regulačními opatřeními na příští rok. Chcete-li se dovědět více o jakékoliv záležitosti týkající se řízení rizik, popřípadě zajištění souladu s regulačními opatřeními, neváhejte a kontaktujte nás.

Strojírenství a stavebnictví – Shrnutí z Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality 2009* (pdf 1,2 MB)

PwC již počtvrté uskutečnilo průzkum v odvětví strojírenství a stavebnictví v rámci Celosvětového průzkumu hospodářské kriminality, který se koná každé dva roky a zabývá se podvodem a s ním spojeným rizikem integrity zvláště v období, kdy většina světa zažívá dramatický ekonomický pokles nebo přinejmenším podstatné zpomalení. Našeho průzkumu se zúčastnilo více než 225 respondentů ze sektoru strojírenství a stavebnictví ze 43 zemí světa.

Zpráva je tedy založena na odpovědích 225 lidí z těchto odvětví ze 43 zemí. Ze zprávy vyplynula tato klíčová zjištění:

  • 24% strojírenských a stavebních společností se v předchozích 12 měsících setkalo s hospodářskou kriminalitou;
  • na vzestupu jsou propracovanější zločiny, mezi něž patří účetní podvody, uplácení a korupce;
  • úplatkářství a korupce jsou v sektoru strojírenství a stavebnictví (29%) nad průměrem ostatních průmyslových odvětví (13%);
  • zatímco finanční dopady podvodů byly shodné s ostatními odvětvími, pracovní morálka je v sektoru strojírenství a stavebnictví horší než v ostatních sektorech;
  • více než třetina společností v sektoru strojírenství a stavebnictví v posledních 12 měsících neprovedla hodnocení rizik podvodu a další třetina nezvýšila četnost těchto kontrol;
  • podstatná většina (69%) z ohlášených hospodářských podvodů v sektoru strojírenství a stavebnictví je spáchána interně;
  • z celkového počtu respondentů, kteří oznámili podvod, 11 společností uvedlo, že přímý finanční dopad těchto případů činil více než 500 000 USD a 2 další uvedly dopad vyšší než 5 miliónů USD.

Připravili jsme pro vás souhrnnou zprávu nastiňující přehled hlavních témat, jež dominovala jednotlivým diskuzím a debatám na konferencích. Zpráva vám může pomoci při stanovování priorit řízení rizik a tvorbě programu zajištění souladu s regulačními opatřeními na příští rok. Chcete-li se dovědět více o jakékoliv záležitosti týkající se řízení rizik, popřípadě zajištění souladu s regulačními opatřeními, neváhejte a kontaktujte nás.

Výsledky našeho průzkumu zcela jasně ukazují, že khospodářské kriminalitě v odvětví strojírenství a výstavby skutečně dochází a důsledky pro zúčastněné jsouvýznamné. Aktivnější přístup k řízení rizik podvodu může vaše klienty chránit před dopady hospodářské kriminality.

Existují náznaky, že se v sektoru strojírenství a stavebnictví začínají využívat dostupné nástroje ke zmírnění rizika podvodů s tím, že množství podvodů identifikovaných shodou okolností, upozorněním nebo náhodou pokleslo od roku 2007 o 16% (snížení z 47% v roce 2007 na 31% v roce 2009). Větší úsilí je však stále nutné, neboť průmysl je stále silně závislý na odhalování hospodářské trestné činnosti prostřednictvím interního auditu. Přijetí proaktivního řízení rizik, přístupu k řízení společnosti a odhalování hospodářské kriminality jsou proto nutností. A právě proto potřebujeme naše klienty s touto problematikou obeznámit, aby si i oni sami byli vědomi problémů a jejich dopadů, a zároveň byli schopni toto riziko minimalizovat.

Podvody v čase recese

Podvody v čase recese* (Fraud in a Downturn) (pdf 450 kB)

Jak podvody a související rizika ovlivňují podnikání v zemích střední a východní Evropy, Ruska a Společenství nezávislých států v roce 2009?

Ekonomický pokles změnil podstatu a rozsah rizika hospodářské kriminality v organizacích. Situace na trhu se mění velmi rychle, což výrazně zvyšuje příležitosti pro spáchání podvodu.

Bílá kniha PwC: Ochrana proti riziku podvodů, korupce, zpronevěry a majetkových ztrát v období ekonomické nestability.

Bílá kniha PwC: Ochrana proti riziku podvodů, korupce, zpronevěry a majetkových ztrát v období ekonomické nestability (pdf 243 kB)

V období ekonomické nestability se riziko podvodu, korupce a zpronevěry zvyšuje. V době, kdy hospodářský růst zpomaluje a výnosy klesají, vzrůstá riziko podvodů ve firmách.

Společnosti by v takové situaci měly zahrnout analýzu rizika podvodu do svých programů zaměřených na boj proti hospodářské kriminalitě, spíše než čekat na státní instituce, auditory, zákazníky nebo tisk, až podvod, ztrátu nebo zpronevěru objeví.

Boj s korupcí

Boj s korupcí* (Corruption Crackdown)

Jak americký protikorupční zákon (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) ovlivňuje podnikání po celém světě?

Tato studie se zabývá trendy v oblasti vymáhání požadavků FCPA a pomáhá klientům porozumět tomu, jak nejlépe ošetřit příslušná rizika v mezinárodních obchodních operacích.


* k dispozici v anglickém originálu