Investiční pobídky a fondy EU

View this page in: English

Víte o všech možnostech finanční podpory z veřejných zdrojů, na něž by váš podnik mohl mít nárok? Výrobní podniky a společnosti, které působí v sektoru špičkových technologií, poskytují strategické služby nebo provozují technologická a výzkumná centra, mohou v ČR požádat o několik druhů investičních pobídek. Vstupem do EU navíc české podniky získaly možnost čerpat finanční podporu z evropských strukturálních fondů.

Naši odborníci mají vynikající přehled o legislativě EU, o hospodářské soutěži a o systémech investičních pobídek na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Na základě těchto znalostí vám tak mohou poskytnout komplexní poradenské služby související se všemi aspekty čerpání investičních pobídek, veřejných dotací a grantů, slev na dani, prostředků ze strukturálních fondů EU či z jiných veřejných zdrojů.


Nabídka služeb

 • komplexní analýza přínosů a problémů spojených s investováním v České republice
 • podpora při vypracování a vyřizování žádosti o podporu (investiční pobídky, strukturální fondy EU) s cílem dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek pro udělení pobídky
 • kontrola plnění všech podmínek vyplývajících z udělení veřejné podpory během celého období, na něž se pobídka vztahuje, a zajištění maximálního využití udělené pobídky
 • asistence při řízení průběžných změn v projektu
 • spolupráce při realizaci projektu
 • zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace
 • daňové poradenství a co nejúčinnější využití veřejných zdrojů pro vaši investici
 • asistence v průběhu čerpání dotací (příprava žádosti o platbu a její kalkulace, vypořádání dotace, způsob účtování dotace atp.)
 • asistence při přípravě projektu vývoje a výzkumu („VaV“) a posouzení možnosti uplatnění odčitatelné položky na VaV u takového projektu

Typické aktivity firem, pro které lze získat podporu

 • zavedení nové či rozšíření stávající výroby
 • realizace projektů v oblasti výzkumu a vývoje či inovací včetně
  • investice do strojů
  • vytvoření nových pracovních míst
 • zavedení energetických úspor ve výrobě
 • realizace interních školení či zřízení školicího střediska
 • realizace veřejně prospěšných projektů (muzea, školy, oprava kulturních památek atd.)
 • investice do infrastruktury cestovního ruchu (zřízení ubytovacích kapacit, kongresová turistika, výstavba sportovišť atp.)