Ekologické daně

View this page in: English

V lednu 2008 byly do českého daňového systému zavedeny ekologické daně, kteréjsou součástí ekologické daňové reformy. Daň ze zemního plynu, daň z pevnýchpaliv a daň z elektřiny se uplatňuje především při dodání těchto energetickýchproduktů konečným spotřebitelům dodavateli a při spotřebě nezdaněných neboosvobozených energetických produktů.

Ekologické daně se dotýkají hlavně výrobců, dodavatelů a některých spotřebitelůenergetických produktů. Přestože je zákonná úprava tzv. ekologických daní poměrnějednoduchá, některé oblasti mohou být pro daňové subjekty nejednoznačné.Daňové subjekty musí splňovat specifické administrativní povinnosti. Na druhoustranu zákon v mnoha případech umožňuje využít určité formy daňovéhozvýhodnění. Správné ošetření ekologických daní tak může vaší společnosti přinéstnezanedbatelné úspory.


Naše služby:

Ekologické daněRozsah a aplikace osvobození od ekologické daně
Pomůžeme vám určit rozsah činností, které je možno osvobodit od daně včetně

  • omezení rizika neoprávněného uplatnění osvobození
  • maximalizace využití osvobození
  • přípravy či revize žádosti o aplikaci osvobození

Zpracování daňových přiznání
Zpracujeme a podáme řádné daňové přiznání i daňové přiznání při opravách dokladů.

Zvláštní režimy dodání
Pomůžeme vám stanovit optimální režim pro nakládání s energetickými produkty a případné související daňové povinnosti.

Přeshraniční obchody
Pomůžeme vám prokázat dodání energetických produktů mimo daňové území.

Správné plnění administrativních povinností
Poradíme vám s administrativními povinnostmi souvisejícími s ekologickou daní

  • poradenství ohledně povinnosti vést předepsanou evidenci
  • poradenství ohledně povinnosti vystavovat stanovené doklady
  • eliminace rizika finančních sankcí při neplnění daňových povinností

Energetické produkty a jejich spotřeba
I samotné energetické produkty a způsob jejich spotřeby mají důležité dopady na vaše daňové povinnosti (např. stanovování hodnot spalného tepla u pevných paliv nebo poměrové využití tepla vznikajícího při výrobě elektřiny). Pomůžeme vám omezit finanční rizika a minimalizovat náklady související s ekologickými daněmi.