Krátká a dlouhá perspektiva

Autor: Stephen Booth
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 30.3.2009
Strana: 18

Co byste – v pozici generálního ředitele velkého podniku – odpověděli na otázku, co je v této době pro vás důležitější? Zajištění krátkodobých cílů, nebo udržení dlouhodobého úspěšného směřování vašeho podniku, strategie a vize? A co byste na stejnou otázku odpověděli před rokem a půl? Paradoxně před rokem a půl jsem cítil v přístupu k řízení firem relativně malý důraz na dlouhodobou vizi a potřebu intenzivnější časové i finanční investice směřující k zajištění dlouhodobých cílů a dlouhodobé udržitelnosti. Převažoval přístup krátkodobých, čtvrtletních či půlročních, cílů, které byly měřítkem úspěchu.

V současné ekonomické situaci by se dalo očekávat, že splnění krátkodobých cílů bude hlavním imperativem rozhodujícím při řízení podniků. V krátkodobé perspektivě jde přece v současné době mnoha firmám o tak zásadní výzvy, jako jsou udržení pozice na trhu, zajištění dostatečného počtu zakázek, řízení finančních toků, a často i o samotné přežití. Přesto generální ředitelé po celém světě v rámci průzkumu jejich názorů, který společnost PwC provedla na podzim loňského roku, tedy v období již zřejmé ekonomické krize, odpověděli, že věří, že právě toto obtížné období pomůže jejich podnikům a investorům vrátit se zpátky k dlouhodobému cílení, směřování a strategii.

"Při pohledu zpět je možné říci, že mnoho průmyslových odvětví bylo řízeno krátkodobými cíli. Čtvrtletní růst zisku na akcii za jakýchkoliv nákladů se stal svatým grálem řízení podniků. To, podle mého názoru, vedlo v mnoha případech k chování, které nebylo v souladu s principy odpovědného řízení firem," odpověděl jeden z dotazovaných generálních ředitelů působící v oblasti finančních služeb.

Jsem přesvědčen, že vyvážení krátkodobého a dlouhodobého úspěchu je základním měřítkem všech odpovědných manažerů a vlastníků firem v jakémkoliv období. Pokud tedy jedním z efektů stávající ekonomické situace bude důraz na dlouhodobý a odpovědný úspěch, který je již z povahy věci definován mnohem šířeji a sofistikovaněji než krátkodobé ambiciózní finanční cíle, nebude ekonomický pokles, kterým procházíme, zbytečný.

Otázkou ale zůstává, co může firmy k dosažení dlouhodobého úspěchu přivést. Výmluvné jsou odpovědi generálních ředitelů na otázku, jaké aspekty jsou kritické pro zajištění dlouhodobého úspěchu. Jak byste odpověděli vy? Z průzkumu vyšly jako nejdůležitější schopnost najít a udržet klíčové talenty, proaktivita a schopnost přizpůsobit se změně, síla značky a reputace a vysoce kvalitní úroveň služeb pro zákazníky. To vše jsou zřejmé prvky dlouhodobého odpovědného úspěchu, které vyžadují dlouhodobé investice, trpělivost a také dostupnost komplexních a správných informací.

A právě v této oblasti je možné v letošním průzkumu objevit další zajímavé zjištění – generální ředitelé cítí, že nemají dostatek komplexních informací pro mnoho oblastí, které jsou významné z hlediska dosažení dlouhodobého úspěchu podniků. Průzkum potvrdil, že generální ředitelé nepotřebují jen finanční informace, kterých mají relativní dostatek, ale více budoucích předpovědí nefinančního charakteru.

Největší propast mezi tím, co generální ředitelé potřebují vědět pro úspěšné dlouhodobé řízení, ale čeho se jim nedostává, jsou informace umožňující předvídat budoucí potřeby a přání zákazníků a informace o rizicích, kterým může být podnik vystaven. Aby vedoucí podniků mohli učinit efektivní rozhodnutí v dnešních extrémních provozních podmínkách, musí vidět přes horizont, který se blíží vysokou rychlostí. Aby tato efektivní rozhodnutí dneška byla úspěšná v budoucnu, je potřeba nalézt rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli. Sofistikovaný středně- až dlouhodobý pohled při řízení firem by měl být proto jedním z vítězů současné ekonomické situace. Jde možná o banální, ale potřebné zjištění.