Nepodceňujte rizika, kterým musíte čelit

Odpovídá: Jiří Halouzka
Publikace: Moderní obec
Datum: 3.6.2010
Strana: 1

Hospodářská krize v uplynulém roce poměrně razantně změnila myšlení vedoucích představitelů firem. Jak nám potvrzují české i celosvětové průzkumy názorů generálních ředitelů, manažeři pochopili, že je potřeba znát a řídit rizika, kterým jejich podnik čelí. A zatímco soukromý sektor čeká v příštích 12 až 18 měsících pomalý návrat z krize, podle studie PwC zpracované na základě průzkumu mezi vedoucími představiteli municipalit ve 22 zemích včetně České republiky pro samosprávy problémy teprve nastávají.

Průzkum zároveň odhalil, že až nebezpečně velký podíl představitelů měst a obcí podceňuje rizika, kterým budou čelit. Téměř tři čtvrtiny z nich se domnívají, že zvládnou naplnit všechny cíle socioekonomického rozvoje, které si stanovili, a více než polovina věří, že na to mají dostatečné prostředky, pravomoci a flexibilitu. Průzkum však zároveň ukázal, že by právě teď měli zvažovat zásadní škrty ve svých rozpočtech, a to ve výši 25 až 30 %. Domníváme se, že s rozumným uvažováním a pečlivou přípravou takové škrty nemusí nutně negativně ovlivnit poskytování služeb.

Municipality v České republice mají na rozdíl od těch v původních členských zemích Evropské unie velkou výhodu. Markantní výpadek na příjmové stránce, zejména v oblasti výnosu z daní, totiž mohou do značné míry kompenzovat dotacemi z fondů EU. V současnosti jsou dokončeny mnohé projektové dokumentace k významným projektům, které nyní čekají na příležitost získat tyto prostředky. U řady českých měst však vyvstává problém s předfinancováním a spolufinancováním projektů, do nichž jsou zapojeny evropské fondy. Municipality tak budou muset v budoucnu hledat inovativní řešení, aby potřebné peníze na kofinancování získaly. Může jít například o oblasti projektového financování, optimalizace fungování samospráv, zavádění nástrojů e-governmentu apod.

Země, jako Česko, které finanční krize postihla v menším rozsahu, mají nyní ideální příležitost přejít na nový model fungování veřejné správy, který klade větší důraz na strategickou spolupráci jak jednotlivých institucí veřejné sféry navzájem, tak veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership). Klíčové však bude soustředit se na hlavní priority, rozlišovat mezi základními a doplňkovými službami a vždy si položit otázku, zda je určitý typ služeb nutný ze zákona, pro splnění místních potřeb nebo jen proto, "že se to tak vždycky dělalo".

České municipality mají nyní šanci odvrátit potíže, do kterých se pravděpodobně dostanou jejich protějšky v západní Evropě. Ty se již nevyhnou razantním omezením veřejných výdajů, aby zastavily rapidní nárůst dluhů. To pravděpodobně povede k odlivu kapitálu i odborníků z dosud bezpečného útočiště veřejného sektoru do zotavujících se soukromých podniků za možností většího výdělku.

Pomalu se blíží komunální volby. Uvidíme, zda strany budou mít již v kampani odvahu reflektovat novou ekonomickou situaci. Až jejich představitelé zasednou do vedení měst a obcí, budou ji muset nalézt.