Musím platit daň z převodu nemovitosti, když převedu byt na svého přítele?

Odpovídá: Martin Bohuslav
Publikace: Hospodářské noviny
Datum: 17.5.2010
Strana: 26

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Záleží na tom, jak přesně z právního pohledu funguje vztah obou partnerů. Zjednodušeně řečeno: povinnost platit daň z převodu nemovitosti v rámci nesezdaného páru nevzniká, pokud oba partneři alespoň rok před převodem žijí ve společné domácnosti a společně se podílejí na jejím financování a péči o ni.

Soužití členů domácnosti musí být trvalé, s jasným úmyslem obou partnerů. Definici trvalého soužití nenaplňuje například občasné přespání, i kdyby bylo poměrně časté.

Společná úhrada nákladů znamená, že každý člen domácnosti se na této úhradě podílí. Nemusí však jít o podíl výlučně finanční a u všech stejný. Důležitý je opět zejména úmysl společného hospodaření. Pokud by však partneři hospodařili se svými penězi a dalšími prostředky odděleně, společná domácnost nevznikne.

Péče o domácnost je splněna, jestliže se člen domácnosti podílí na činnostech, které jsou potřebné k zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, opravy apod.). Péče o domácnost je splněna i tehdy, když příslušná osoba tyto činnosti pouze zajistí, ale sama neprovádí, například objednáním opraváře.

Popsaná kritéria musejí být nepřetržitě plněna po dobu alespoň jednoho roku před podáním návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Existence společné domácnosti by měla být jasně uvedena v darovací smlouvě, aby finanční úřad mohl správně zařadit plátce daně do odpovídající skupiny. Pokud vzniknou pochybnosti, bude nutné splnění podmínek společného soužití dokazovat.

V úvahu přicházejí výpovědi svědků a důkazy listinami. Napomůže například skutečnost, že je na adresu nemovitosti doručována pošta obou partnerů.