Finanční regulace

View this page in: English

Naši auditoři mají rozsáhlé zkušenosti s českou i mezinárodní regulační a účetní problematikou. Společnostem poskytujeme poradenské služby v těchto oblastech:


Prověrka plnění předpisů

 • ověření hlášení o obezřetném podnikání bank pro regulátora
 • auditorovo vyjádření ke zprávám o výsledcích hospodaření bank, včetně rozborů kontrolních mechanismů v oblasti řízení rizik a revizí plnění předpisů

Regulačně poradenské služby

 • asistence s přípravou zpráv a hlášení pro regulátora
 • asistence s vnitřními směrnicemi pro plnění regulačních předpisů 

Prověrka plnění regulačních předpisů

 • poradenství v oblasti nové Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti (Basel II)
 • analýza současného stavu řízení úvěrového a oficiálního rizika v kontextu nového přístupu daného Basilejskou dohodou
 • vytipování kritických oblastí a nedostatků vyžadujících bezprostřední pozornost
 • podrobné zhodnocení vaší současné pozice a vytipovaných nedostatků
 • diagnostický nástroj - dotazník a databázový software založený na požadavcích nové Basilejské dohody, který pomůže stanovit oblasti vyžadující okamžitou pozornost vedení
 • konzultace a poradenství ohledně možných způsobů odstranění vytipovaných nedostatků
 • odhad procesu a časového harmonogramu pro rozpoznání slabých stránek
 • Pathfinder - podpůrný systém pro implementaci požadavků nové Basilejské dohody

Služby při zamezování "praní špinavých peněz"

 • prověrka souladu instituce s platnými předpisy
 • analýza specifických postupů a praktické funkce systému
 • systémové kontrolní mechanismy
 • spolupráce s týmem Forenzních služeb v případech rozsáhlejšího nebo složitějšího interního vyšetřování